Etusivu > Statement

Etsi

Lausunto

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista vakavaraisuusasetuksen muuttamisesta järjestämättömiin vastuisiin liittyvien tappioiden kattamiseksi sekä direktiiviksi luotonhallinnoijista, luotonostajista ja vakuuksien realisoimisesta

Eduskunnan lakivaliokunta

 

Komissio antoi maaliskuussa toisen seurantaraportin järjestämättömien lainojen vähentämisestä Euroopassa. Seurantaraportin yhteydessä komissio esitti toimenpidepaketin, jolla pyritään puuttumaan järjestämättömien lainojen suureen määrään EU:ssa ja estää niiden kertyminen jatkossa.

Keskeiset huomiot

Suomen Yrittäjät kannattaa komission toimenpidepaketin tavoitetta vahvistaa eurooppalaista luottolaitossektoria ja vähentää pankkijärjestelmän riskejä. On tärkeää, että ennen luottolaitossektorin riskien jakamista tarkoittavia toimia eri maiden luottolaitossektorien riskejä kyetään vähentämään.

Mielestämme on tärkeä, että järjestämättömien lainojen vähentämiseksi löydetään tehokkaita keinoja. Katsomme kuitenkin, että kyseessä ei ole koko Euroopan unionia samalla lailla koskeva ongelma, vaan se on lähinnä yksittäisten pankkien tai pankkien jäsenvaltioiden ongelma.

Pidämme ehdotukseen sisältyvää luotonhallinnoijia ja luotonostajia koskevaa sääntelyä oikeansuuntaisena. Koska järjestämättömien vastuiden jälkimarkkinoiden kasvu sisältää velallisen näkökulmasta myös riskejä, pidämme tärkeänä ehdotusta toimilupavelvollisuudesta ja velvoitteesta järjestää luotonhallinnoijien valvonta. Katsomme, että ne ovat velallisen aseman ja markkinoiden tasapainon kannalta perusteltuja ehdotuksia.

Suomen Yrittäjät suhtautuu hyvin varauksellisesti ehdotukseen vakuuteen kohdistuvan täytäntöönpanon harmonisoinnista. Katsomme valtioneuvoston tapaan, ettei lainsäädäntö ehdotetussa muodossaan edistä sille asetettuja tavoitteita. Direktiivissä tulee ottaa tasapainoisesti huomioon velkojien oikeudet sekä yritysten toimintamahdollisuudet ja velallisen oikeussuoja.

Mielestämme on välttämätöntä, että ehdotuksen jatkokäsittelyssä saavutetaan tasapainoinen kokonaisratkaisu, joka tukee pankkiunionin ja sisämarkkinoiden loppuun saattamista koskevaa tavoitteenasettelua. Samalla sen tulee kuitenkin varmistaa kansallisen esinevakuus- ja ulosottolainsäädännön toimivuus.

Katsomme, että on ensiarvoisen tärkeää turvata kansallinen liikkumavara siten, ettei direktiivi sisällä Suomen esinevakuus- ja ulosottolainsäädännön perusperiaatteista poikkeavia pakottavia säännöksiä eikä vaaranna velallisen oikeusturvaa. Mielestämme valtioneuvoston kanta ottaa kattavasti huomioon nämä perusperiaatteet.

Suomen Yrittäjät pitää valtioneuvoston kantaa kokonaisuutena monipuolisesti perusteltuna, tasapainoisena ja hyvin laadittuna.

 

Suomen Yrittäjät

Petri Malinen
ekonomisti