Etusivu > Statement

Etsi

Lausunto

Lausunto komission ehdotuksesta Euroopan työviranomaisen perustamisesta

Eduskunta
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

 

Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta on pyytänyt Suomen Yrittäjiltä lausuntoa valtioneuvoston kirjelmästä komission ehdotuksesta asetukseksi Euroopan työviranomaisen (European Labour Authority, ”ELA”, jäljempänä ”Työviranomainen”) perustamisesta (U 28/2018 vp). Suomen Yrittäjät esittää lausuntonaan seuraavaa:

Vapaan liikkuvuuden edistäminen on yritysten ja työntekijöiden kannalta tärkeä ja kannatettava tavoite. Jotta vapaa liikkuvuus ja sisämarkkinat toimisivat häiriöttömästi, on tarpeen varmistaa, että lainsäädäntöä noudatetaan. Työviranomainen voi omalta osaltaan tukea ja auttaa jäsenvaltioita vapaan liikkuvuuden edistämisessä ja sääntöjen noudattamisen valvonnassa. 

U-kirjeessä esitetty valtioneuvoston kanta on järkevä ja siihen voidaan monin paikoin yhtyä. On tärkeää tehostaa jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä ja tietojenvaihtoa. Työviranomaisella voidaan nähdä selkeä rooli tässä yhteistyössä. On kuitenkin muistettava, että yhteistyö ei kuitenkaan toteudu pelkästään Työviranomaisen toimesta, vaan aito ja tehokas yhteistyö edellyttää jäsenvaltioiden sitoutumista siihen. 

Työviranomaisen perustaminen ei saisi tarkoittaa uuden viranomaistahon lisäämistä olemassa olevien päälle. Työviranomaisen olisi luotava uutta lisäarvoa EU-viranomaisten ja elinten toimintaan, jolloin tärkeää on, että Työviranomainen virtaviivaistaisi EU-organisaatioiden toimintaa eikä monimutkaistaisi sitä. Toimintoja keskittäminen ja päällekkäisen hallinnon vähentäminen on kannatettavaa. On kuitenkin jossain määrin epäselvää, miten Työviranomainen täyttäisi nämä tavoitteet. Työviranomaisen perustaminen ei saisi myöskään lisätä nykyisiä kustannuksia, vaan rahoitus pitäisi hoitaa olemassa olevia varoja kohdentamalla.

Työviranomaisen perustamista käsiteltäessä on pidettävä huoli EU-oikeuden toissijaisuusperiaatteen soveltamisesta. Tämän vuoksi on tärkeää, ettei Työviranomaiselle anneta toimivaltaa antaa sitovaa sääntelyä tai toimivaltaa EU-lainsäädännön tulkintaan. Työviranomaisen ei myöskään tule korvata osaksikaan kansallisia työsuojeluviranomaisia eikä rajoittaa niiden toimivaltaa. Tämä puuttuisi jäsenvaltioiden kansalliseen toimivaltaan. Myös tältä osin U-kirjeessä esitettyyn voidaan yhtyä. 

Työviranomaisen yhteydessä toimisi ehdotuksen mukaan sidosryhmien edustajien ryhmä, jolla olisi neuvoa-antava asema. On tärkeää, että Työviranomainen toimisi tiiviissä yhteistyössä Euroopan tason sidosryhmien kanssa. Koska EU:n työnantajista valtaosa on pieniä ja keskisuuria yrityksiä, olisi tärkeää, että myös pk-sektorilla olisi edustus ryhmässä.

 

Suomen Yrittäjät

Albert Mäkelä            
asiantuntija