Etusivu > Statement

Etsi

Lausunto

Luonnos hallituksen esitykseksi luottolaitosten ja eräiden sijoituspalveluyritysten velkojien maksunsaantijärjestystä koskevaksi lainsäädännöksi

Valtiovarainministeriö


Esityksellä pantaisiin täytäntöön Euroopan unionin niin sanotun kriisinratkaisudirektiivin muutokset velkojienmaksunsaantijärjestyksen osalta. Samalla selvennettäisiin luottolaitosten ja eräiden sijoituspalveluyritysten oikeus sopia takasijaisten rahoitusvälineiden etuoikeudesta unioninlainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Keskeiset huomiot

Luottolaitokset, ennen kaikkea talletuspankit ovat pk-yritysten keskeisin rahoituslähde, joten pk-yritysten näkökulmasta vakaat finanssimarkkinat yhdessä riittävän rahoituksen saatavuuden kanssa ovat erittäin tärkeitä. 

Ehdotus luo luottolaitoksille uuden rahoitusvälineen, jolla ne kykenevät kattamaan kriisinratkaisulaissa säädetyn omien varojen ja alentamiskelpoisten velkojen vaatimuksensa. Voidaan olettaa, että se on halvempi kuin velvoitteen täyttäminen debentuureilla tai omilla varoilla. Toisaalta se on kuitenkin kalliimpaa kuin tavallinen vakuudeton velka, joten toimiala voi siirtää nämä mahdolliset kohonneet kustannukset asiakkaidensa maksettavaksi. 

Kokonaisuutena katsomme kuitenkin, että ehdotuksen hyödyt kriisinratkaisun näkökulmasta ovat suuremmat, kuin haitat mahdollisten kustannusten kasvusta.

 

Suomen Yrittäjät

Mika Kuismanen             Petri Malinen
pääekonomisti                ekonomisti