Etusivu > Statement

Etsi

Lausunto

Luonnos hallituksen esitykseksi sijoitusrahastolain, vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain ja Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta

Valtiovarainministeriö

 

Esityksellä pantaisiin kansallisesti täytäntöön rahamarkkinarahastoista annettu asetus, eurooppalaisista riskipääomarahastoista ja eurooppalaisista yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneista rahastoista annettujen asetusten muuttamisesta annettu asetus sekä arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien ja uudelleenkäytön raportoinnista ja läpinäkyvyydestä annettu asetus.

Keskeiset huomiot

Suomen Yrittäjät pitää hyvänä sitä, että siltä osin, kun SFTR-asetusta nyt pannaan täytäntöön, raportointivelvollisuuden ulkopuolelle jäävät käytännössä sellaiset finanssialan ulkopuoliset toimijat, jotka ovat kooltaan pieniä tai keskisuuria yrityksiä, koska näiden toimijoiden tietojen ilmoittamisesta vastaa finanssialalla toimiva vastapuoli.

Muilta osin meillä ei ole kommentoitavaa esitysluonnokseen.


Suomen Yrittäjät


Mika Kuismanen             Petri Malinen
pääekonomisti                ekonomisti