Etusivu > Statement

Etsi

Lausunto

Lausunto EU:n kuluttajansuojasäännösten tehokkaammasta täytäntöönpanosta ja nykyaikaistamisesta

Eduskunnan talousvaliokunta 

 

Komissio on julkaissut kuluttajapaketin (EU:n kuluttajansuojasäännösten tehokkaammasta täytäntöönpanosta ja nykyaikaistamisesta), joka sisältää muutoksia neljään kuluttajaoikeuden direktiiviin (kuluttajasopimusten kohtuuttomat ehdot, hintojen ilmoittaminen, sopimattomat kaupalliset menettelyt, kuluttajan oikeudet).
Esitys sisältää mm. sanktiosäännöksiä, kuluttajan oikeus purkaa kauppa yksipuolisesti ja muita kaupan peruuttamisoikeuteen vaikuttavia seikkoja.

SY:n kanta

Liikevaihtoon perustuvat sanktiot

Suhtaudumme esityksessä olevaan liikevaihtoon perustuvaan sakkoon kriittisesti. Esityksen mukaan viranomainen voi määrätä sakon, joka saa vastata enintään 4 % yrityksen liikevaihdosta tilanteessa, jossa yritys on syyllistynyt laajamittaisiin rajat ylittäviin kuluttajansuojan rikkomuksiin. Komission vaikutusarvionnissa suurin osa yrityksistä kannattivat hallinnollisia sakkoja. Sääntöjä rikkovat toimijat haittaavat muiden yrittäjien toimintaa ja siten jonkinlainen sanktio voi olla perusteltu. Kuitenkin liikevaihtoon perustuva sanktio voi olla erityisesti pk-yritykselle suhteettoman suuri sanktio, varsinkin jos ei ole täysin selvää mistä rikkomuksista sakko voidaan asettaa. Lain säännöksen tulisi siten olla selkeä ja riittävän tarkkarajainen, ja sanktion määrä tulisi olla oikeassa suhteessa rikkomuksen laatuun nähden. Pidämme myös ongelmallisena sitä, kuinka hallintopäätös mahdollisesti vaikuttaa sellaiseen tilanteeseen, jossa samaa yritystä vastaan nostetaan myöhemmin vahingonkorvauskanne.

On kuitenkin selvää, että oikeasuhtaisella sanktiolla voi olla myönteisiä vaikutuksia toimialan väliseen kilpailuun. Jos yritys rikkoo laajasti kuluttajasäännöksiä, se voi hyötyä tilanteesta perusteettomasti ja aiheuttaa samalla haittaa toimialan muille yrityksille. Ennen sakkoa tulisi kuitenkin lähtökohtaisesti pyrkiä käyttämään lievempiä keinoja, kuten neuvontaa, ohjausta ja varoitusta. Uhkasakko voisi olla parempi keino lopettaa väärinkäytös kuin liikevaihtoon perustuva sakko. Tällöin yritys voisi korjata toimintaansa.

Sopimuksen päättäminen yksipuolisesti

Esityksen mukaan kuluttajalla olisi oikeus päättää sopimus yksipuolisesti, jos hänelle on aiheutunut vahinkoa sopimattoman kaupallisen menettelyn, kuten aggressiivisen markkinoinnin vuoksi. SY yhtyy valtioneuvoston näkemykseen, että esityksessä oleva oikeus päättää sopimus tulisi olla vasta viimesijainen kuluttajan käytössä oleva oikeussuojakeino.

Sopimuksen päättämisen este

SY kannattaa esitystä, jonka mukaan kuluttajalla ei olisi enää oikeutta peruuttaa etä- tai kotimyynnissä tehtyä sopimusta, jos hän on käyttänyt tavaraa enemmän kuin sen kokeilemiseksi on tarpeen.

 

Suomen Yrittäjät

Petri Holopainen        
asiantuntija