Etusivu > Statement

Etsi

Lausunto

Lausunto eri sijoitusmuotojen verokohtelua arvioineen työryhmän raportista

Valtiovarainministeriö 
Vero-osasto

 

Valtiovarainministeriön asettaman työryhmän tehtävänä on ollut selvittää eri sijoitusmuotojen ja kertamaksullisen eläkkeen verokohtelua. Työryhmän toimeksiantoon kuului myös kommandiittimuotoisten pääomarahastorakenteiden verokohtelun arviointi. Työryhmä arvioi eri sijoitusmuotojen nykyisen verokohtelun toimivuutta, ajantasaisuutta ja kannustavuutta sekä eri sijoitusmuotojen verokohtelun neutraalisuutta.         

Suomen Yrittäjät esittää lausuntonaan seuraavaa:

Työryhmäraportissa on arvioitu huolellisesti eri sijoitusmuotojen verokohtelua. Säästämiseen ja sijoittamiseen kannustaminen verotuksellisin keinoin on tärkeä päämäärä myös yhteiskunnan näkökulmasta, sillä se edistää sijoittajien mahdollisuuksia varautua oman taloutensa turvaamiseen elämän muutoskohdissa. 

Suomen Yrittäjät kannattaa etenemistä jatkovalmistelussa lähtökohtaisesti työryhmän suositusten pohjalta. Osin ehdotusten yleisluontoisuuden vuoksi jatkovalmistelu edellyttää kuitenkin vielä useiden yksityiskohtien selvittämistä ja tarkentamista. Erityisesti sijoitussäästötilin käyttöönotossa jatkovalmistelu tulisi kuitenkin käynnistää viipymättä työryhmän suosituksen pohjalta. 

Työryhmän raportissa todetaan kommandiittiyhtiömuotoisten pääomarahastojen verotuksen vastaavan pääpiirteiltään kansainvälisiä kommandiittiyhtiömuotoisten pääomarahastojen verotuskäytäntöjä, ja sääntelyä voidaan työryhmän mukaan pitää siten yleensä ottaen ajantasaisena ja toimivana. Sääntelyn toimivuuteen liittyvänä ongelmana mainitaan yleishyödyllisten yhteisöjen ohella se, ettei nykyinen sääntely mahdollista ulkomaisia rahastojen rahasto -rakenteita. Työryhmän mielestä yksi ratkaisu voisi olla siirtyminen kommandiittiyhtiömuotoisten pääomarahastojen verotuksessa niin sanottuun läpivirtausmalliin. Työryhmä toteaa ulkomaisia rahastojen rahasto -rakenteita koskevan ongelman olevan mahdollista ratkaista myös erillisenä kysymyksenä.

Rahastojen rahasto -rakenteiden nykysääntely vaikeuttaa muun muassa suomalaisten yritysten rahoituksen saantia, sillä ulkomaisen pääomarahaston sijoitusta suomalaiseen kommandiittiyhtiömuotoiseen pääomarahastoon voidaan pitää verotuksellisesti epämielekkäänä, mikä heijastuu kielteisesti myös sijoitushalukkuuteen. On myönteistä, että työryhmä on tunnistanut säätiöiden ja ulkomaisten rahastojen rahasto -rakenteiden sijoitustoimintaan vaikuttavat sääntelyn toimivuuteen liittyvät ongelmat, jotka käsityksemme mukaan olisivat sinänsä ratkaistavissa vielä kuluvalla hallituskaudella.  

Nykysääntelyyn liittyvä epäkohta olisi nähdäksemme korjattavissa yksinkertaisella, nykyisen verojärjestelmän mukaisella ratkaisulla laajentamalla ulkomaisia sijoittajia koskeva TVL 9.5 § koskemaan myös ulkomaisia rahastojen rahastoja. Työryhmän valmisteluvaiheessa todetun mukaisesti säännöksen alkuperäinen tarkoitus oli kattaa myös ulkomaiset rahastojen rahastot, mutta tulkintakäytäntö muuttui oikeuskäytännön johdosta. Säännöksen sanamuotoja olisi siksi perusteltua tarkistaa lain alkuperäinen tarkoituksen toteutumisen edistämiseksi käynnistämällä asiassa jatkovalmistelu viipymättä. Arviomme mukaan muutos edistäisi startup- ja kasvuyritysten rahoituksen saatavuutta yksityisiltä pääomamarkkinoilta sadoilla miljoonilla euroilla. 

Yleisenä huomiona toteamme lopuksi työryhmän raportissakin todetun mukaisesti, että eri sijoitusmuotojen verotuksen kehittämisen jatkovalmistelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota EU-oikeuteen ja kansainväliseen verosääntelyyn.


SUOMEN YRITTÄJÄT


Mika Kuismanen            Laura Kurki
pääekonomisti            veroasiantuntija