Etusivu > Statement

Etsi

Lausunto

Lausunto Viestintäviraston luonnoksesta määräykseksi taajuusalueen 3410 - 3800 MHz huutokaupasta ja radiolupien teknisistä ehdoista

Liikenne- ja viestintäministeriö

 

Suomalaiset käyttävät jo nyt henkilöä kohden eniten mobiilidataa maail-massa. Datan kerääminen, siirtäminen ja soveltaminen kasvavat huimaa vauhtia, minkä takia myös langattomien verkkoyhteyksien on kehityttävä. Tämä koskee nykyistä 3G- ja 4G-teknologiaa mutta erityisesti seuraavan sukupolven 5G-teknologiaa, jolle on myönnettävä riittävästi taajuuksia niin kaupallisiin kuin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan tarkoituksiin. 

Taajuudet ovat rajallinen luonnonvara, joten taajuuspolitiikan on oltava harkittua ja yhteiskunnan kokonaisedun mukaista. 5G-taajuuksien toimilu-pien ehtoja määriteltäessä ja niitä myönnettäessä on huolehdittava, että te-leoperaattoreiden toimiala säilyy kilpailtuna ja että innovatiivisilla uusilla toimijoilla on aito mahdollisuus kehittää palveluitaan ja päästä markkinoille.

Suomen Yrittäjien pelkona on, että käsillä oleva luonnos niin kutsutun 3,5 GHz:n taajuusalueen huutokaupasta estää 5G-standardin mukaisten uusien liiketoiminta- ja palvelumallien ja innovaatioiden syntymisen sekä kilpailun lisääntymisen. Haluamme kiinnittää huomiota erityisesti huutokaupan asetelmaan, joka suosii vakiintuneita teleoperaattoreita. Taajuusalueiden koot ja lähtöhinnat ovat tasolla, joka käytännössä tekee uusien markkinatoimijoiden, kuten mikro-operaattoreiden ja vertikaalisten toimijoiden, osallistumisen huutokauppaan mahdottomaksi. 

Mielestämme huutokaupan raameja olisi syytä harkita uudelleen.  Erityisesti olisi syytä pohtia, voitaisiinko tietty rajattu taajuusblokki jättää huutokaupan ulkopuolelle ja varata vapaalle kilpailulle. Mikäli huutokaupan askelmerkit kuitenkin pysyvät esitetyn kaltaisina, on taajuusalueen jälkimarkkinoita vahvistamalla varmistettava toimialan kehittyminen ja kilpailun edellytykset. 

Digitaalisen infrastruktuurin strategian luonnoksessa on tähän liittyen esitetty, että markkinoiden keskittyminen estettäisiin ja uusien palvelujen ja innovaatioiden kehittyminen ja tarjonta turvattaisiin toimilupaehdoin. 3,5 GHz:n toimiluvissa velvoitettaisiin toimiluvanhaltija vuokraamaan Viestintäviraston määrittelemin ehdoin taajuuden käyttöoikeus muulle toimijalle verkkopalvelun tarjoamiseksi sellaisella maantieteellisellä alueella, jolle toimiluvanhaltija ei tarjouspyynnöstä huolimatta tarjoa räätälöityä verkkopalvelua. 

Katsomme, että esitys on oikeansuuntainen mutta riittämätön. Ensinnäkin on markkinoiden toimivuuden kannalta kestämätöntä, että räätälöityä verkkopalveluratkaisua hankkiva taho joutuu ensisijaisesti hakemaan sitä toimiluvanhaltijalta ja vasta tämän jälkeen muilta potentiaalisilta toimittajilta. Ratkaisua pitäisi voida jo ensivaiheessa pyytää muiltakin kuin toimiluvanhaltijoilta. 

Lisäksi pidämme tärkeänä, että taajuudet ovat vuokrattavissa milloin vain ja että vuokraamisen ehdot (voimassaolo, hinnoittelu, irtisanominen jne.) ovat sellaiset, että ne eivät aiheuta kohtuutonta taakkaa ja epävarmuutta vuokraajan liiketoiminnalle ja siten koko toimialan kehitykselle.  

Viestintäviraston pitää määritellä pikaisesti taajuusvuokrauksen ehdot edellä mainituissa tapauksissa, jotta taajuuksien jälkimarkkinat saataisiin syntymään.


Suomen Yrittäjät

Mika Kuismanen             Joonas Mikkilä
pääekonomisti                digi- ja koulutusasioiden päällikkö