Etusivu > Statement

Etsi

Lausunto

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain ja Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain muuttamisesta

Valtiovarainvaliokunta
Verojaosto

 

Esityksessä ehdotetaan mm. arvonlisäverolakia muutettavaksi siten, että lakiin tehtäisiin rajat ylittävää sähköistä kuluttajakauppaa koskevan neuvoston direktiivin edellyttämät vuoden 2019 alusta voimaan tulevat muutokset.

Yhteen jäsenvaltioon sijoittautuneiden myyjien muihin jäsenvaltioihin sijoittautuneille kuluttajille myymien radio- ja televisiolähetyspalvelujen, sähköisten palvelujen ja telepalvelujen verotuspaikka olisi myyjän valinnan mukaan nykyisen ostajan sijoittautumisvaltion asemesta myyjän sijoittautumisvaltio, jos myyntien kokonaisarvo olisi kalenterivuonna enintään 10 000 euroa.

Yhteisön ulkopuolelle sijoittautuneiden myyjien suorittamia radio- ja televisiolähetyspalveluja, sähköisiä palveluja ja telepalveluja koskevan erityisjärjestelmän soveltamisalaa laajennettaisiin siten, että myös sellaiselle yhteisöön sijoittautumattomille verovelvollisille, jotka ovat rekisteröityneet arvonlisäverovelvollisiksi jossakin jäsenvaltiossa annettaisiin mahdollisuus käyttää tätä erityisjärjestelmää. Erityisjärjestelmän avulla yhteisön ulkopuolelle sijoittautuneet myyjät voisivat hoitaa maksu- ja ilmoittautumisvelvoitteensa keskitetysti kulutusjäsenvaltioihin yhden valitsemansa verohallinnon kautta.

Lausunto

Esitys on kannatettava. Esitys perustuu neuvoston direktiivin implementointiin ja sisältää tarkoituksenmukaiset muutokset arvonlisäverolakiin.

Suomen Yrittäjät kannattaa muutoksia, jotka yksinkertaistavat rajat ylittäviä arvonlisäveromenettelyjä pk-yrityksessä. Tällä hetkellä verkkokauppiaiden on rekisteröidyttävä arvonlisäverovelvolliseksi kaikissa jäsenvaltioissa, jonne ne myyvät tuotteitaan, jos myynnin määrä ylittää kyseisen valtion asettaman alarajan. Jatkossa yritys voi soveltaa Suomen arvonlisäverosääntöjä, jos myynti alittaa 10 000 euron rajan.


Suomen Yrittäjät

Sanna Linna-Aro            
veroasiantuntija