Etusivu > Statement

Etsi

Lausunto

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi arvonlisäverolain 12 ja 85 a §:n muuttamisesta

Valtiovarainministeriö

 

Esitysluonnoksessa ehdotetaan muutettavaksi arvonlisäverolakia siten, että esiintyville taiteilijoille, muille julkisille esiintyjille ja urheilijoille sekä heidän esityksiään myyville ohjelmatoimistoille annettaisiin mahdollisuus hakeutua verovelvolliseksi esiintymispalkkioiden ja tilaisuuden järjestäjille luovutettavaksi tarkoitettujen esitysten myynnistä saatavien korvausten osalta. Myynteihin sovellettaisiin alennettua 10 prosentin verokantaa. 

Suomen Yrittäjät esittää lausuntonaan seuraavaa:

Pidämme esitystä lähtökohtaisesti kannatettavana ja perusteltuna. Esiintymispalkkioiden nykyisestä verottomuudesta johtuva hankintojen vähennyskelvottomuus aiheuttaa veron kertaantumista ja hankaloittaa erityisesti viihdealan toimijoiden toimintaedellytyksiä. 

Erityisen tärkeää kuitenkin on, että ehdotuksen mukaan kysymys olisi vapaaehtoisesta hakeutumismahdollisuudesta, sillä esiintyvien taiteilijoiden ja muiden julkisten esiintyjien joukko on heterogeeninen, eikä arvonlisäverovelvolliseksi hakeutuminen kulttuurialan kaikkien toimijoiden osalta olisi taloudellisesti ja verotuksellisesti tarkoituksenmukaista. 

 

SUOMEN YRITTÄJÄT

Mika Kuismanen         Laura Kurki
pääekonomisti            veroasiantuntija