Etusivu > Statement

Etsi

Lausunto

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi arvonlisäverolain 85 a §:n muuttamisesta

Valtiovarainministeriö
Vero-osasto


Luonnoksessa hallituksen esitykseksi laiksi arvonlisäverolain 85 a §:n muuttamisesta ehdotetaan, että sähköisiin kirjoihin ja sanoma- ja aikakauslehtiin sekä lehtien irtonumeromyyntiin sovellettava verokanta alennettaisiin 24 prosentista 10 prosenttiin.

Suomen Yrittäjät esittää lausuntonaan seuraavaa.

Kannatamme sähköisiin kirjoihin ja sanoma- ja aikakauslehtiin sekä lehtien irtonumeromyyntiin sovellettavan arvonlisäverokannan alentamista. Sähköisten julkaisujen myyntiin sovellettavan arvonlisäverokannan alentaminen samalle tasolle fyysisten kirjojen ja julkaisujen kanssa edistäisi kilpailuneutraliteettia. Myös luonnoksen ehdotus painettujen lehtien irtonumeromyyntiin sovellettavan verokannan alentamisesta korjaisi nykyistä neutraliteettiongelmaa, minkä lisäksi se asettaisi julkaisut välityskanavasta riippumatta yhdenvertaiseen asemaan. 

Esitysluonnos on pääosin onnistunut lain soveltamisalan rajaamisessa. Tulkinnallisten tilanteiden välttämiseksi esitämme luonnosta kuitenkin vielä täsmennettäväksi seuraavin osin. 

Esityksessä olisi hyvä käsitellä soveltamisalan rajausta myös oppimateriaalien osalta, sillä suuri osa sähköisistä oppimateriaaleista tehdään vain sähköiseen muotoon. Esitystä voitaisiin täsmentää esimerkiksi siten, että sähköisen oppimateriaalin käsite kytkettäisiin Opetushallituksen laatimaan opetussuunnitelmaan tai siihen rinnastettavaan opintokokonaisuuteen edellyttäen että julkaisu muutoin ei ole selvästi sähköisen kirjan määritelmän vastainen. 

Lisäksi sähköisten lehtien osalta esityksen perusteluja olisi perusteltua tarkentaa siten, että alennettua verokantaa sovelletaan verkkojulkaisun määritelmän täyttäviin sisältöihin myös silloin, kun myynti koskee vain verkkojulkaisun osaa tai maksullista palvelua, jolla annetaan oikeus lukea tai kuunnella verkkojulkaisua tilauskauden ajan. 

 

SUOMEN YRITTÄJÄT

Mika Kuismanen            Laura Kurki
pääekonomisti               veroasiantuntija