Etusivu > Statement

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Lausunto

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi tuloverolain ja rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Valtiovarainministeriö


Valtiovarainministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi, jossa muun muassa täsmennettäisiin tuloverolain sijoitusrahastoja koskevaa verosääntelyä. Sijoitusrahastoa pidettäisiin edelleen verovapaana yhteisönä, mutta tuloverolaissa määriteltäisiin tarkemmin verovapauden edellytyksistä.

Lisäksi tuloverolakiin ehdotetaan otettavaksi erillinen säännös erikoissijoitusrahaston tuloverovapaudesta ja sen edellytyksistä. Jos sijoitusrahasto tai erikoissijoitusrahasto koostuu yhdestä tai useammasta alarahastosta, sovellettaisiin alarahastoon, mitä sijoitusrahastosta tai erikoissijoitusrahastosta on säädetty.

Lakiin rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta ehdotetaan otettavaksi säännökset kotimaista verovapaata sijoitusrahastoa tai erikoissijoitusrahastoa vastaavalle ulkomaiselle rahastolle maksettujen osinkojen lähdeverovapaudesta. 

Lausunto

Suomen Yrittäjät kannattaa keskeisiltä osin ehdotettuja muutoksia ja niiden tavoitteita. Esitysluonnos perustuu Valtiovarainministeriön eri sijoitusmuotojen verokohtelua tarkastelleen työryhmän loppuraporttiin (Valtiovarainministeriön julkaisu 14/2018). Työryhmä suositteli, että sijoitusrahastojen ja erikoissijoitusrahastojen nykyisiä verotusperiaatteita ei tulisi asiallisesti muuttaa. Käsityksemme mukaan luonnoksessa on tarkoitus muun muassa täsmentää sijoitusrahastoja ja erikoissijoitusrahastoja koskevaa sääntelyä työryhmän esityksen mukaisesti.

Kotimaiseen sijoitusrahastoon rinnastuva ulkomainen rahasto on verovapaa yhteisö, joka ei maksa veroa Suomesta saamastaan tulosta. Esitysluonnoksessa ehdotetaan säädettäväksi uusi TVL 20 a §, jossa määriteltäisiin se, missä tilanteessa ulkomainen rahasto rinnastetaan kotimaiseen sijoitusrahastoon tai erikoissijoitusrahastoon.

Voimassa olevassa tuloverolaissa ei määritellä sijoitusrahaston käsitettä, mikä on johtanut siihen, että rinnastettavuuden kriteereitä on jouduttu määrittämään verotus- ja oikeuskäytännössä. Koska nykyinen kotimainen verosäännös on varsin yleisluonteinen, tämä on voinut johtaa siihen, että ulkomaisia rahastoja rinnastetaan helpommin suomalaiseen sijoitusrahastoon. Suomalaiset sijoitusrahastot tai erikoissijoitusrahastot eivät välttämättä saa vastaavaa kohtelua ulkomailla taikka voivat olla muutoin tiukemman sääntelyn kohteena kuin ulkomaiset rahastot, mitä voidaan pitää kilpailuneutraliteetin näkökulmasta ongelmallisena. Esityksen tavoitteena on asettaa kotimaiset ja ulkomaiset rahastot tässä suhteessa samaan asemaan. Suomen Yrittäjät kannattaa edellä mainittua tavoitetta.

Kansainvälisesti sijoitusrahastojen oikeudelliset ja toiminnalliset muodot ovat hyvin erilaisia, joten tältä kannalta tapauskohtaista arviointia voidaan pitää tarkoituksenmukaisena. Oikeus- ja verotuskäytännön tulkinnat ovat kuitenkin osin muodostuneet epäjohdonmukaisiksi, kun erilaiset tapaukset on nostettu esiin yksittäisten verovelvollisten tekemien ennakkoratkaisupyyntöjen vuoksi ja kunkin tapauksen yksityiskohdat ovat olleet hyvinkin erilaisia. Näin ollen tapauskohtainen arviointi voi aiheuttaa epävarmuutta ja kustannuksia niin verovelvollisille kuin Verohallinnolle. Näiltä osin uusi sääntely oikeustilan selkiyttämiseksi on kannatettava muutos. 


Suomen Yrittäjät

Mika Kuismanen          Sanna Linna-Aro
pääekonomisti             veroasioiden päällikkö