Etusivu > Statement

Etsi

Emergency banner

Lausunto

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi työsopimuslain 7 luvun 2 §:n ja työttömyysturvalain 2 a luvun 1 §:n muuttamisesta

Eduskunta
Sosiaali- ja terveysvaliokunta


Sosiaali- ja terveysvaliokunta on pyytänyt lausuntoamme otsikossa mainitusta hallituksen esityksestä siltä osin kun siinä esitetään muutoksia työttömyysturvalakiin. 

Esityksessä ehdotetaan, että työttömyysturvalaissa säädettyä työsuhteen päättymisen perusteella asetettavaa korvauksetonta määräaikaa lyhennettäisiin nykyisestä 90 päivästä 60 päivään tilanteissa, joissa työnantaja on päättänyt työsuhteen työntekijästä johtuvasta syystä. Viimeksi mainitulla tarkoitetaan sitä, että työnantaja on purkanut työsopimuksen koeaikana, työntekijä on irtisanottu työsopimuslain 7 luvun 2 §:ssä tarkoitetulla perusteella tai työnantaja on purkanut työsopimuksen työsopimuslain 8 luvun 1 §:n perusteella. 

Katsomme, että esitetyt muutokset ovat lähtökohtaisesti tarkoituksenmukaisia ja kannatettavia. Toteamme kuitenkin sen, että esitettävässä muodossa karenssin lyhentäminen koskee myös tapauksia, joissa työsuhde puretaan välittömästi. Työsuhteen purkamiselle tulee aina olla erityisen painavat perusteet ja taustalla työntekijän erityisen moitittava menettely. Eduskunnan olisikin tärkeää vielä pohtia, onko karenssin lyhentäminen myös näissä tilanteissa perusteltua. 


Suomen Yrittäjät

Harri Hellstén 
työmarkkina-asioiden päällikkö