Etusivu > Statement

Etsi

Lausunto

Hallituksen esitys (HE 257/2018 vp) yhteisöjen tulolähdejaon poistamisesta

Eduskunta
Valtiovarainvaliokunta
Verojaosto


Lausunto

1.    Elinkeinotoiminnan määritelmä ja kiinteistöliiketoiminta

Esityksessä ehdotetaan, että yhteisöjen kaikkeen toimintaan sovellettaisiin yhtiömuodon perusteella jatkossa EVL:ia lukuun ottamatta maatalouden tuloa. Yhteisöjen harjoittamaa liiketoimintaa pidettäisiin elinkeinotoimintana ja yhteisön harjoittama muu toiminta ei olisi elinkeinotoimintaa, vaikka siihen sovellettaisiin EVL:ia. Yhteisöillä ei olisi siis jatkossa muun toiminnan tulolähdettä.

Eräisiin yhteisöihin, joiden toiminnan varsinainen tarkoitus on muu kuin elinkeinotoiminnan harjoittaminen, sovellettaisiin elinkeinotulon verottamisesta annettua lakia kuten nykyisinkin eli vain silloin, kun ne harjoittavat elinkeinotoimintaa. Tällaisia yhteisöjä ovat mm. yleishyödylliset yhteisöt, julkisyhteisöt ja asunto-osakeyhtiöt sekä keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt.

Tulolähdejaon poistamisen tarkoituksena on selkeyttää verolainsäädäntöä sekä poistaa tulolähdejaosta aiheutuvia ongelmia. Suomen Yrittäjien mielestä ehdotus on perusteltu, kun siihen ei tältä osin liity mitään rajoituksia, jotka monimutkaistaisivat verotuksen toimittamista.  

Suomen Yrittäjät kannattaa annettua ehdotusta, jossa on luovuttu elinkeinotoiminnan käsitteen laajentamista kattamaan myös kiinteistöliiketoiminnan. Laajennus olisi saattanut vaikuttaa joidenkin verovelvollisten, kuten yleishyödyllisten yhteisöjen verotukseen. Lisäksi kiinteistöliiketoiminnan määrittämiseen ja sen vaikutuksiin liittyi paljon tulkinnallisia kysymyksiä. Kiinteistöliiketoiminnan määrittelystä olisi saattanut aiheutua tulkinnanvaraisia tilanteita, jotka olisivat heikentäneet verotuksen ennakoitavuutta ja oikeusvarmuutta.

2.    Muu omaisuuslaji

Hallituksen esitykseen sisältyy ehdotus EVL:n uudesta omaisuuslajista muusta omaisuudesta. Esityksen mukaan muuhun omaisuuteen kuuluvien osakkeiden sekä avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön osuuksien luovutuksesta syntynyt tappio olisi vähennyskelpoinen vain vastaavan omaisuuden luovutuksesta syntyneistä veronalaisista voitoista.

Luonnoksen mukaan luovutustappioiden rajoituksilla on tavoiteltu kahta asiaa: rajata mahdollisuutta kattaa osakkaiden passiivisen sijoitustoiminnan tappiot liiketoimintaa harjoittavan yhtiön konserniavustuksella ja välttää tulkinnallisten rajanvetotilanteiden lisääntyminen tappiollisissa osakkeiden luovutuksissa käyttöomaisuusosakkeiden ja muun omaisuuden osakkeiden välillä. Luonnoksen mukaan laaja vähennysoikeus muodostaisi kannustimen siirtää osakkeet käyttöomaisuudesta muuhun omaisuuteen tappiollisissa luovutuksissa.

Muun omaisuuden tappioiden vähennyskelpoisuuden rajoitukset eivät koskisi kuitenkaan suoraan omistettuja kiinteistöjä tai kiinteistöyhtiön osakkeita. Ehdotuksen mukaan muuhun omaisuuteen kuuluvien suoraan omistettujen kiinteistöjen ja kiinteistöyhtiön osakkeiden luovutustappiot olisivat vähennyskelpoisia kaikista tuloista EVL:n yleisten periaatteiden mukaisesti. Suomen Yrittäjät kannattaa ehdotusta tältä osin.

Verolainsäädännön kannalta selkeintä olisi, jos luovutustappiot olisivat laajasti vähennyskelpoisia kaikista tuloista eikä syntyisi uutta tulkinnallista kysymystä omaisuuslajin osalta. Suomen Yrittäjät katsookin, että muuhun omaisuuteen kuuluvien osakkeiden ja yhtiöosuuksien luovutustappioiden vähentämismahdollisuus elinkeinotoiminnan tulolähteen tuloista yksinkertaistaisi verotusta ja olisi siksi perusteltua sallia. Muussa tapauksessa ehdotus siirtää osittain rajanveto- ja tulkintakysymyksiä uuteen kohtaan lainsäädännössä. 

Edellä mainitusta huolimatta hallituksen ehdotus on parannus nykytilanteeseen ja siten kannatettava.

 

Suomen Yrittäjät

Sanna Linna-Aro    
veroasioiden päällikkö