Etusivu > Statement

Etsi

Lausunto

Luonnos valtiovarainministeriön asetukseksi arvopaperimarkkinalain 3 luvun 2 §:ssä tarkoitetusta perustietoasiakirjasta

Valtiovarainministeriö

 

Valtiovarainministeriössä on valmisteltu hallituksen esitys eduskunnalle (HE 111/2018 vp) laiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Lakimuutoksilla on tarkoitus panna täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston antama asetus (EU) 1129/2017 arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla ottamisen yhteydessä julkaistavasta esitteestä ja direktiivin 2003/71/EY kumoamisesta, jäljempänä esiteasetus. Valtiovarainministeriön asetusluonnos liittyy esiteasetuksen kansalliseen täytäntöönpanoon. 

Asetusluonnoksen sisältö perustuu esiteasetuksessa säädettyyn jäsenvaltio-optioon, jonka nojalla jäsenvaltiot voivat määrätä kansallisella tasolla muita julkistamisvaatimuksia edellyttäen, etteivät nämä vaatimukset muodosta kohtuutonta tai tarpeetonta rasitetta liikkeeseenlaskijoille (esiteasetuksen 1 artiklan 3 kohta).

Jäsenvaltio-option käyttöä perustellaan luonnoksessa sen sisällöllisellä samankaltaisuudella joukkorahoituslain puolella olevan asetuksen kanssa. Samankaltaisuuden katsotaan parantavan voimaansaatettuja esitevaatimuksia, sillä tällöin arvopaperimarkkinalain ja joukkorahoituslain puolella säädettyjä esitevaatimuksia voitaisiin jatkossa soveltaa johdonmukaisemmin markkinatoimijoiden keskuudessa.

Keskeiset huomiot

Suomen Yrittäjät suhtautuu varauksellisesti esiteasetuksen päälle tehtävään kansalliseen lisäsääntelyyn, eli niin sanottuun gold plating-sääntelyyn. Lähtökohtaisesti kansallisesta lisäsääntelystä tulisi pidättäytyä, ellei sille ole painavasti perusteltua tarvetta. 

Asetusluonnoksessa jäsenvaltio-option käyttöä perustellaan sen sisällöllisellä samankaltaisuudella joukkorahoituslain puolella olevan asetuksen kanssa. Mielestämme perustellumpi lähestymistapa olisi pidättäytyä jäsenvaltio-option käytöstä ja sen sijaan selvittää mahdollisuuksia lieventää joukkorahoituslain puolella säädettyjä esitevaatimuksia.


Suomen Yrittäjät

Mika Kuismanen                Petri Malinen
pääekonomisti                ekonomisti