Etusivu > Statement

Etsi

Lausunto

Hallituksen esitys laeiksi sijoituspalvelulain ja kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Eduskunnan talousvaliokunta

 

Pantaessa täytäntöön Euroopan unionin rahoitusvälineiden markkinat-direktiivi sekä toteutettaessa tarvittavat toimenpiteet Euroopan unionin rahoitusvälineiden markkinat -asetuksen säännösten noudattamiseksi. Lakiin jäi virheitä, jotka lain oikean soveltamisen ja oikeusvarmuuden vuoksi on välttämätöntä korjata.

Lisäksi ehdotetaan Arvopaperimarkkinalain julkista ostotarjousta ja tarjousvelvollisuutta koskevaan lukuun kahta uutta säännöstä liittyen Finanssivalvonnan määräystenantovaltuuteen sekä äänioikeuden käytön kieltämistä koskevaan valvontavaltuuteen.

Keskeiset huomiot

Suomen Yrittäjät pitää valitettavana, että pantaessa täytäntöön rahoitusvälineiden markkinoista annettu EU-asetus ja direktiivi (MIFID II), tulkittiin direktiiviä tarpeettoman laajasti. Tämä johti täytäntöönpanon päälle tehtyyn kansalliseen ylisääntelyyn, jota hyvässä lainsäädäntötyössä tulisi välttää. Lisäsääntelyn seurauksena kansallisen rahoitusmarkkinan kehitys on tarpeettomasti hidastunut. Kuten esityksessä todetaan MIFID II:n voimaantulon jälkeen ei ole myönnetty yhtään uutta laajennettua toimilupaa rahastoyhtiöille tai vaihtoehtorahastojen hoitajille.

Esityksessä ehdotettuja, lakiin jääneiden virheitä korjauksia pidämme kannatettavina. Lisäksi pidämme Arvopaperimarkkinalain julkista ostotarjousta ja tarjousvelvollisuutta koskevaan lukuun ehdotettavia kahta uutta säännöstä perusteltuina. Pidämme perusteltuna myös sitä, että yksityinen elinkeinonharjoittaja voi saada toimiluvan sijoituspalvelujen tarjoamiseen.

 

Suomen Yrittäjät
 

Petri Malinen
ekonomisti