Etusivu > Statement

Etsi

Lausunto

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kansainvälisten veroriitojen ratkaisumenettelystä, verotusmenettelystä annetun lain 88 ja 89 §:n muuttamisesta ja rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 22 §:n muuttamisesta

Valtiovarainvaliokunta

Verojaosto

 

Hallituksen esityksessä säädettäisiin uusi laki riitojenratkaisumenettelystä kansainväliseen verotukseen liittyen. Laissa säädettäisiin menettelystä, joka käynnistyisi yksittäisen verovelvollisen hakemuksen johdosta ja jonka puitteissa EU:n jäsenvaltiot pyrkisivät keskinäisin neuvotteluin ratkaisemaan verosopimukseen liittyvän riita-asian. Lakia sovellettaisiin soveltuvin osin myös silloin, kun Suomi ja toinen valtio käsittelisi yksittäisen verovelvollisen verosopimukseen liittyvää verotusongelmaa verosopimuksen mukaisessa keskinäisessä sopimusmenettelyssä tai Suomi ja toinen EU-jäsenvaltio käsittelisi siirtohinnoittelua koskevaa asiaa EU-arbitraatioyleissopimuksen mukaisessa menettelyssä.

Esityksellä saatetaan voimaan neuvoston direktiivi (EU) 2017/1852 veroriitojen ratkaisumekanismeista EU:ssa. Lisäksi ehdotetuilla muutoksilla on mm. tarkoitus selventää kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamiseksi annetun ratkaisun täytäntöönpanoa koskevaa oikeustilaa sekä parantaa verovelvollisen oikeusasemaa palautuskoron laskemisen, veronkorotuksen palauttamisen sekä verotuksen muuttamisen osalta.

Kiitämme lausuntopyynnöstä ja esitämme lausuntonamme seuraavaa.

Lausunto

Yleistä

Esityksellä saatetaan Suomessa voimaan direktiivin mukaiset vaatimukset. Esitys sisältää direktiivin mukaisen riidanratkaisumenettelyn, joka jakautuu kahteen vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset pyrkivät keskinäisin neuvotteluin saavuttamaan ratkaisun. Mikäli neuvottelut eivät tuota määräajassa ratkaisua verosopimukseen perustuvan riita-asiaan, siirrytään välimiesmenettelyyn.

Riidanratkaisumenetelmien keinovalikoima laajenee

Esityksen myötä riidanratkaisumenetelmät olisivat laajemmin verovelvollisen käytettävissä, jota voidaan pitää kannatettavana. Kannatettavaa on myös muutos verotuksen täytäntöönpanoa koskevan menettelyn osalta siten, että verovelvollisen verotusta muutettaisiin nykyisten huojennussäännösten soveltamisen sijaan. Tämä mahdollistaa veronkorotuksen palauttamisen sekä verovelvollisen verovuoden tappioiden määrän muuttamisen. Lisäksi palautettavalle määrälle laskettaisiin palautuskorkoa.

Riidanratkaisumenettelyn ja kansallisen muutoksenhaun suhde

Poiketen hallituksen esityksen luonnoksesta, nyt annetussa esityksessä säilytettäisiin verovelvollisen mahdollisuus hakeutua sekä kansalliseen muutoksenhakuprosessiin että valtioiden väliseen menettelyyn. Ehdotusta voidaan pitää tältä osin kannatettavana, sillä verovelvollisen ei tulisi jatkossakaan valita kahden erillisen menettelyn välillä.

Kansallinen muutoksenhaku ja kansainvälinen menettely eivät ole toisiaan vastaavia menettelyitä. Veroriidan kohteena voi olla myös muita kuin verosopimukseen ja verotusoikeuden jakoon liittyviä kysymyksiä. Tästä syystä toisen menettelyn rajoittaminen olisi heikentänyt näkemyksemme mukaan verovelvollisen oikeusturvaa. Lisäksi verovelvollisen kannalta tarkoituksenmukaisimman menettelyn valinta prosessin alkuvaiheessa olisi vaatinut vahvaa asiantuntemusta ja osaamista. Erityisesti pk-yritysten osalta tämä olisi edellyttänyt käytännössä aina ulkopuolisten asiantuntijapalvelujen käyttämistä.

Suomen Yrittäjien kannattaa ehdotusta, jossa kansallinen muutoksenhakumenettely mahdollistetaan kansainvälisen menettelyn rinnalla.

 

Suomen Yrittäjät

 

Sanna Linna-Aro

veroasioiden päällikkö