Etusivu > Statement

Etsi

Lausunto

HE 292/2018 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi palvelujen tarjoamisesta annetun lain 19 §:n ja rajat ylittävästä kieltomenettelystä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Eduskunnan talousvaliokunta

 

Lausunnolla olevassa hallituksen esityksessä ehdotetaan palvelujen tarjoamisesta annetun lain ja rajat ylittävästä kieltomenettelystä annetun lain muuttamista. Ehdotuksella lisättäisiin kuluttaja-asiamiehen toimivaltaan perusteettomien maarajoitusten kieltämistä koskevan Euroopan unionin asetuksen noudattamisen valvonta. Lisäksi ehdotetaan, että asetus lisättäisiin rajat ylittävästä kieltomenettelystä annetun lain soveltamisalaan. Ehdotetut muutokset ovat tarpeellisia asetuksen täytäntöönpanemiseksi. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Talousvaliokunta pyytää Suomen Yrittäjien lausuntoa esityksestä.

Yleistä geoblokkauskieltoa koskevasta asetuksesta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella EU 2018/302 (jäljempänä geoblokkaus) pyritään parantamaan sisämarkkinoiden toimintaa torjumalla kansallisuuteen-, asuin- tai sijoittautumispaikkaan perustuvaa syrjintää. Asetuksen mukaan elinkeinonharjoittaja ei saa kieltäytyä myymästä tai asettamasta poikkeavia ehtoja, esimerkiksi hintoja, maksuehtoja tai toimitusehtoja, asiakkaan asuinpaikan tai kansalaisuuden perusteella.

Suomen Yrittäjät vaikutti aktiivisesti asetuksen sisällön valmisteluun sekä suoraan että eurooppalaisen pk-yrityksiä edustavan kattojärjestönsä SMEunitedin (ennen UEAPME) kautta. Komission ehdotus lähti siitä, että yrittäjällä olisi ollut velvollisuus toimittaa asiakkaan toisesta maasta tilaama tuote asiakkaan sijaintovaltioon siitäkin huolimatta, ettei yritys tarjoaisi tai toimittaisi muutoin hyödykkeitä kyseiseen valtioon. Tämä olisi ollut erityisesti kotimarkkinoilla toimiville pienille ja keskisuurille yrityksille kohtuuton ratkaisu.

Lopullista asetustekstiä voidaan pitää tyydyttävänä. Elinkeinonharjoittajalla ei ole hyödykkeen toimittamispakkoa sellaiseen valtioon, jonka alueella tämä ei harjoita toimintaa. Näissä tilanteissa asiakkaan on viime kädessä itse järjestettävä omin varoin tavaroiden rajat ylittävä toimitus.

Yritysten välisten toimien valvonta

Geoblokkauksen kielto koskee myös sellaisia tilanteita, joissa asiakkaana on yritys, joka ostaa hyödykkeitä loppukäyttöä varten (2 artikla). Sen sijaan toimet, joissa yrittäjä tai yritys ostaa tavaroita tai palveluja jälleenmyyntiä varten, jäävät asetuksen soveltamisen ulkopuolelle. Ulkopuolelle jäävät myös sellaiset hyödykeostot, jotka liittyvät tavaran vuokraamiseen tai alihankintaan.

Geoblokkauskieltoa koskevan asetuksen mukaan jäsenvaltioiden on nimettä vähintään yksi elin, joka vastaa asetuksen täytäntöönpanon riittävästä ja tehokkaasta valvonnasta (7 artikla). Kyseisellä elimellä tai toimielimellä on oltava tarvittavat valtuudet määrätä elinkeinonharjoittaja noudattamaan asetuksen määräyksiä. Lisäksi jäsenvaltioiden on varmistettava, että elinkeinonharjoittajia vastaan voidaan toteuttaa oikeasuhtaisia ja varoittavia toimenpiteitä, jos asetusta rikotaan.

Lausunnolla olevassa esityksessä ei ole ehdotusta valvonnan järjestämisestä tilanteissa, joissa molemmat osapuolet ovat yrityksiä. Tältä osin ministeriössä jatketaan valmistelua. Niin kuin eräissä toisissa EU-valtioissa, Suomessa ei ole hallinnollista viranomaista, joka valvoo esimerkiksi yritysten välisten sopimusten kohtuullisuutta. Jatkovalmistelussa tulisi arvioida kattavasti, missä tilanteissa yritysten välisiä sopimussuhteita ja toimia olisi syytä valvoa viranomaisen puolesta. On viitteitä siitä, ettei esimerkiksi maksuaikalakia noudateta kaikilta osin. Pitkät maksuajat horjuttavat erityisesti pienempien yritysten omaa maksuvalmiutta.[1] Pidämme todennäköisenä, että tilanne korjaantuisi valvonnan kautta. Lopullisesti asia tulee kuitenkin ratkaista vasta sitten, kun erilaisista vaihtoehdoista on tehty kattavat yritysvaikutusarviot.

 

Suomen Yrittäjät
 

Tiina Toivonen                                                             
lainsäädäntöasioiden päällikkö