Etusivu > Statement

Etsi

Lausunto

Lausunto ehdotuksesta direktiiviksi tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla (U-jatkokirjelmä)

Eduskunta

Talousvaliokunta

 

Eduskunnan talousvaliokunta on pyytänyt Suomen Yrittäjiltä lausuntoa U-jatkokirjelmästä, joka koskee direktiiviehdotusta tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla. Suomen Yrittäjät yhtyy U-jatkokirjelmän perusmuistiossa esitettyyn Suomen kantaan. Perusmuistiossa on kuvattu laajasti direktiivin ongelmakohtia. On huolestuttavaa, ettei direktiivin valmistelussa ole kyetty saamaan selkeyttä komission ehdotuksen epäselviin kohtiin. Päinvastoin vaikuttaisi siltä, että toimielinten kannat pikemmin lisäävät ongelmallisten kohtien epäselvyyttä entisestään.

Suomen Yrittäjät pitää tärkeänä, että tekijänoikeusjärjestelmässä vallitsee oikeasuhtainen tasapaino tekijän/oikeudenhaltijan yksinoikeuden ja teosten eri käyttäjätahojen aseman välillä. Digitaalisilla sisämarkkinoilla tekijänoikeudella on keskeinen rooli; tekijänoikeudella suojattu aineisto muodostaa keskeisen osan niistä hyödykkeistä, joita digitaalisilla sisämarkkinoilla vaihdetaan. Siksi on tärkeää, että EU:n lainsäädäntö toimisi mahdollistajana, ei rajoitteena erilaisten digitaalisten tuotteiden ja palveluiden kehittämiselle EU:ssa.

Tekijänoikeusjärjestelmän kehittämisen tulisi olla ensisijaisesti markkinaehtoista. Tekijän asema on luonnollisesti turvattava, kuten lainsäädännössä onkin tehty. On kuitenkin tärkeää muistaa, että tekijänoikeudessa on kyse tekijän yksilöllisestä oikeudesta, eli oikeuksien kollektivisoitumista myös EU:n tasolla tulisi välttää. Sääntelyn tulee mahdollistaa tekijänoikeusmarkkinoiden tehokas toiminta, minkä vuoksi direktiivissä ei tule puuttua siihen, mikä on kulloinkin oikea tekijänoikeuden haltijalle maksettavan korvauksen taso. Kohtuullisen korvauksen periaate on sinänsä oikea ja ongelmaton, mutta EU-sääntelyssä ei tule tarkemmin ottaa kantaa siihen, mikä kohtuullinen korvaus on.

Erityisen huolestuttavaa direktiivissä on kuitenkin ns. alustojen vastuuta niille ladatusta sisällöstä koskeva 13 artikla. Direktiivi on omiaan lisäämään merkittävästi oikeudellista epävarmuutta ja sillä voi olla erittäin suuri vaikutus nykymuotoisten sosiaalisen median palveluiden käyttöön EU:ssa. On valitettavaa, että direktiivin valmistelu on tapahtunut hätäisesti eikä artiklan vaikutuksia ole analysoitu kunnolla. Vaikka on selvää, että tekijänoikeuksien haltijoiden intressit on huomioitava myös verkossa toimivissa alusta- ja muissa palveluissa, ei EU:ssa tule luoda sellaista sääntelyä, joka pahimmillaan rampauttaa verkkopalvelujen toiminnan.

Kuten perusmuistiossa on todettu, artiklan tarkoittamien palvelujen olisi käytännössä mahdotonta järjestää palvelun toiminta lainmukaiseksi. Tällainen sääntely ei ole tarkoituksenmukaista. Direktiiviä olisi siten välttämättä selkeytettävä tai etsittävä vaihtoehtoisia sääntelyratkaisuja, jottei luotaisi merkittävää oikeudellista epävarmuutta digitaalisille markkinoille. On huomattava, ettei epävarmuus koskisi vain online- ja alustapalvelujen tarjoajia, vaan se vaikuttaisi myös oikeudenhaltijoiden ja kansalaisten toimintaan.

 

Suomen Yrittäjät
 

Albert Mäkelä                                                               
asiantuntija, OTM