Etusivu > Statement

Etsi

Lausunto

Kuuleminen henkilötunnuksen uudistamista koskevan työryhmän johtoryhmän väliraportista

Valtiovarainministeriö

 

Valtiovarainministeriö asetti 21.8.2017 työryhmän selvittämään henkilötunnuksen uudistamista ja valtion takaaman identiteetin hallinnoimista. Työryhmän toimikausi alkoi 1.9.2017 ja päättyy 31.12.2019. Selvitys on ajankohtainen, sillä nykyisen henkilötunnuksen rakenteen, muodostamistavan ja käytön ei ole katsottu vastaavan yhteiskunnan tarpeita pitkällä tähtäimellä. Työryhmän tehtävänä on esittää uusi kansallinen ratkaisu henkilöiden yksilöimiseksi. Tähän kuuluu esitys toimintamalliksi henkilöiden yksilöimiseen Suomessa ja kuvaus viranomaisten roolista henkilöön liittyvien ydintietojen hallinnassa. Tarkoituksena on tuottaa malli, jossa henkilön yksilöivä tunnus ja siihen liittyvät tiedot voidaan hallita erillisinä sekä toiminnallisesti että juridisesti.

Tuottamassaan väliraportissa johtoryhmä esittää kuvauksen henkilön yksilöinnin nykytilasta sekä eräissä muissa maissa käytetyistä sääntelyratkaisuista työryhmässä tähän asti tehdyn selvityksen pohjalta. Tarkoituksena on ollut muodostaa käsitys tämänhetkisestä tilanteesta ja sen ongelmista. Väliraportissa esitetään myös mahdollisia toimintamalleja jatkotyön ja keskustelun pohjaksi.

Keskeiset huomiot

Suomen Yrittäjät toteaa, että työryhmä on tarkastellut asiaa lähinnä julkisen sektorin näkökulmasta. Tämän lisäksi on tärkeää ottaa huomioon se, että hankkeella olisi toteutuessaan suuri vaikutus myös elinkeinoelämään, yrityksiin ja yrittäjiin. Jatkovalmistelussa on oleellista tarkastella asioita myös muiden toimijoiden, kuin julkisen sektorin näkökulmasta.

Mikäli valmistelun perusteella päädytään muuttamaan järjestelmää nykyisestä, valitun mallin tulee olla sellainen, jota voidaan käyttää riittävän laaja-alaisesti. Muutos on merkittävä ja on tärkeää, että muutokselle tulee taata riittävän pitkä siirtymäaika. Jatkotyöskentelyssä on tärkeää parantaa myös esitettäviä vaikutusarvioita.

 

Suomen Yrittäjät

Petri Malinen
ekonomisti