Etusivu > Statement

Etsi

Emergency banner

Lausunto

Työ- ja elinkeinoministeriön esiselvitys tilinpäätös- ja kirjanpitolainsäädännön kehittämistarpeista 2019-2022

Työ- ja elinkeinoministeriö
TEM/355/00.06.02/2019

 

Työ- ja elinkeinoministeriössä toteutettiin vuonna 2018 virkatyönä esikartoitus mahdollisista tarpeista tilinpäätös- ja kirjanpitolainsäädännön uudistamiselle. Kohteena olivat erityisesti kansalliset näkökohdat kirjanpitolaista ja siihen perustuvista säännöksistä myös EU-säädöskehikon ulkopuolelta. Esikartoitus toteutettiin vapaamuotoisina keskustelutilaisuuksina yksittäisten asiantuntijoiden sekä etutahojen edustajien, kuten Suomen Yrittäjien kanssa.

Keskusteluissa saadun palautteen perusteella ministeriö on työstänyt muistion ”Tilinpäätös- ja kirjanpitonormiston kehittäminen 2019–2022”. Esikartoitus on jaettu kolmeen kokonaisuuteen: digitalisointi tilinpäätösilmoituksissa, mikrokokoisten yritysten erityisasema ja IFRS vs. Suomen kansallinen tilinpäätössääntely. Ministeriö pyytää Suomen Yrittäjien näkemyksiä muistiosta.

Digitalisoitumisen hyödyntäminen tilinpäätösilmoituksissa

Tilinpäätöserien raportointimallin auktorisointi

TEM haluaa kuulla sidosryhmiltä, helpottaisiko pienyritysten, tilitoimistojen ja tilintarkastajien työtä, jos tilinpäätöserien sisältömääritelmät auktorisoitaisiin lainsäädäntö- tai viranomaistoimin. Esikartoituksen valossa jää kuitenkin epäselväksi, minkälaiseen ja miten suureen ongelmaan esityksellä ollaan hakemassa ratkaisua. Tämän hetkisten tietojen valossa pidämme tilikarttojen auktorisoinnin sijasta parempana vaihtoehtona jatkotyöstää mallia, jossa pakollisen raportointikoodiston sijasta keskityttäisiin taloudellisiin kannustimiin. Näin yrittäjälle jäisi mahdollisuus valita sellainen raportointimalli, joka sopii hänen käyttöönsä hallinnollisten kulujen, rahoitustarpeiden tai tiedon monikäyttöisyyden perusteella.

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on laatinut rajapinnan iXBRL-muotoisen tilinpäätösinformaation vastaanottamisen kaikille yrityksille. Lisäksi on ehdotettu, että yrittäjien avuksi tarjottaisiin julkisen vallan ylläpitämä public doman applikaatio, jonka kautta kirjanpito voidaan toteuttaa standardoidusta digitaalisesta aineistosta. Tavoite palvelujen sähköistämiseen on lähtökohtaisesti kannatettava. Ennen mahdollisista velvoitteista päättämistä on kuitenkin syytä selvittää perusteellisesti, mikä on pk-yritysten valmiusaste ottaa sähköisiä palveluja käyttöönsä ja mitä velvoitteet tulisivat yrityksille maksamaan. Julkisten sähköisten palvelujen lähtökohtana tulee olla se, että niistä aiheutuu yrittäjille haittoja enemmän hyötyjä.

Verottajan ilmoituslomakkeiden hyödyntäminen tilinpäätösilmoituksessa

TEM haluaa kartoittaa, helpottaisiko pienyritysten, ml. mikrot, toimintaa sellainen menettelytapamahdollisuus, jossa verottajalomakkeiden lisäksi ei olisi tarpeen laatia erikseen kirjanpitolain nojalla tuloslaskelmaa ja tasetta. Lisäksi TEM selvittää, voisiko Verohallinto välittää pien- ja mikroyrityksiltä saadut tilinpäätöslomakkeet suoraan PRH:lle, jos yrittäjä haluaa tällaisen toimintatavan valita. Tämän esityksen tavoitteena on, että pienimmät yritykset voisivat täyttää samalla kertaa velvoitteensa niin Verohallintoa kuin PRH:ta kohtaan.

Ehdotus on kannatettava. Lainsäädäntömuutokset ja muutokset viranomaisen toimintatavoissa, joilla helpotetaan pienyrittäjien taakkaa, ovat sääntelyn järkevöittämisen kannalta perusteltuja. Esitykset tukevat myös sitä tavoitetta, että yrittäjän tarvitsee lähettää sama tieto viranomaiselle vain yhteen kertaan. Esityksen mukainen toimintatapa ei kuitenkaan välttämättä sovi kaikille yrityksille (esim. osakeyhtiön tarpeet nettovarallisuuden laskennassa), minkä vuoksi mallin vapaaehtoisuus on perusteltu.

Mikrokokoisten yritysten erityisasema

Mikro- ja pienyhtiön laskelmakaavojen yhdenmukaistaminen

Kirjanpitolain 1:4b:ssä määritelty mikroyritys voi halutessaan laatia tuloslaskeman ja taseen yhdistelemällä yksittäisiä rivejä siten, että laskelmat ovat peruskaaviota suppeampia. Edellistä hieman laajempi helpotusmahdollisuus koskee myös pienyrityksiä. Sen sijaan mikrojen liitetietovaatimukset ovat lähes saman sisältöisiä pienyrityksille säädettyjen vaatimusten kanssa, vaikka direktiivi sallisi tätä suppeamman velvoitteen. Näin ollen pienyritysten ja mikroyritysten väliset erot ovat esikartoituksessa katsottu hyvin vähäisiksi.

TEM haluaakin selvittää, tulisiko mikroyrityksille säätää samanlaiset tuloslaskelma- ja tasekaavat kuin pienyrityksille. Muutos olisi mikroyritysten osalta tiukennus ja aiheuttaisi esiselvityksen alustavan arvion mukaan yritykselle lisäkustannuksia. Emme näin ollen pidä kannatettavana, että mikroyritykset lainsäädännön keinoin rinnastettaisiin pienyrityksiin. Suomen on käytettävä direktiivin suomaa mahdollisuutta mikroyrityshelpotuksille. Lainsäädäntöä ei tule tältä osin muuttaa, vaan valinnat tulee tältä osin pakon sijasta olla vapaasti yritysten ja markkinoiden ratkaistavissa.

Mikrokokoisen avoimen yhtiön vapauttaminen tilinpäätöksestä

TEM kartoittaa myös sitä, tulisiko mikrokokoinen avoin yhtiö vapauttaa tilinpäätöksen laadinnasta silloin, kun yhtiömiehinä on yksinomaan luonnollisia henkilöitä. Ehdotuksen taustalla on huomio siitä, ettei mikrokokoisella elinkeinonharjoittajalla ole velvollisuutta laatia tilinpäätöstä, mutta vastaavaa helpotusmahdollisuutta ei ole annettu yksityishenkilön omistamalle avoimelle yhtiölle. Myöskään direktiivi ei edellytä henkilöomisteisen avoimen yhtiön tilinpäästöstä.

Suhtaudumme esitykseen myönteisesti. On perusteltua, että avoimet yhtiöt voisivat itse vapaaehtoisesti harkita, missä tilanteissa tilinpäätöksen laatiminen on tarpeellista ja kannattavaa. Samalla olisi perusteltua arvioida, voitaisiinko helpotukset ainakin jossain tilanteissa ulottaa koskemaan myös kommandiittyhtiöitä. Toisaalta, jos tilinpäätösten laatimista jatkossa helpotetaan siten, että verottajalle ilmoitetuista tiedoista voidaan nappia painamalle tulostaa tilinpäätös, voi tällä esityksellä olla käytännössä vain vähäistä merkitystä.

IFRA vs. Suomen kansallinen tilinpäätössääntely

Meillä ei ole tähän kommentoitavaa.

 

Suomen Yrittäjät

 

Janne Makkula                            Tiina Toivonen
työmarkkinajohtaja                   Lainsäädäntöasioiden päällikkö