Etusivu > Statement

Etsi

Lausunto

Lausunto eläkejärjestelmien erillisyyttä selvittäneen työryhmän raportista

Sosiaali- ja terveysministeriö

 

Sosiaali- ja terveysministeriön ja valtiovarainministeriön yhteisen työryhmän tehtävänä on ollut arvioida, onko työeläkejärjestelmässä mahdollista luopua kunnallisen ja yksityisen sektorin eläkejärjestelmien erillisyydestä. Työryhmä on analysoinut eläkejärjestelmien eroja ja mahdolliseen yhdistymiseen liittyviä kysymyksiä. Tehtyjen selvitysten perusteella työryhmä katsoo, että eläkejärjestelmien yhdistäminen olisi mahdollista ja tarkoituksenmukaista.

Työryhmän raportti sisältää ehdotuksen eläkejärjestelmien yhdistämisen toteuttamistavasta. Kuntatyöntekijöiden työntekijäneläkelakia (TyEL) vastaava osa eläkkeistä siirrettäisiin TyEL-järjestelmään ja tätä osaa toimeenpanemaan perustettaisiin uusi TyEL-laitos (ns. TyEL-Keva). Jäljelle jäävät TyEL:a paremmat eläkeoikeudet jäisivät julkisoikeudellisena toimijanatoimivaan ns. Julkis-Kevaan. Järjestelmien yhdistäminen toteutettaisiin maksuvaikutuksiltaan neutraalisti niin, ettei järjestelmien rahoituksesta vastaavien maksurasitus pitkän aikavälin tarkastelussa muuttuisi.

Yhdistämisestä alkaen kuntatyöntekijät vakuutettaisiin TyEL:n mukaisesti ja myös heidän eläketurvansa määräytyisi lähtökohtaisesti TyEL:n mukaan. Siirtymäajan jälkeen kilpailu eläkelaitosten kesken avautuisi ja kuntatyönantajilla ja yksityisten alojen työnantajilla olisi samanlaiset mahdollisuudet järjestää työntekijöiden eläketurvatyöeläkevakuutusyhtiöissä, eläkekassassa tai eläkesäätiössä.

Pidämme perusteltuna pohtia julkisen ja yksityisen sektorin eläkejärjestelmien erillisyydestä luopumista. Nähdäksemme työryhmä on laatinut perusteellisen ja hyvin perustellun ehdotuksen, miten em. muutos olisi syytä toteuttaa. Katsommekin, että tältä pohjalta valmistelua on perusteltua jatkaa. Järjestelmien rahoitukseen liittyvät riskit jaettaisiin jatkossa yhden järjestelmän sisällä nykyistä suuremman joukon kesken. Yhdistämisellä ei arvioida olevan vaikutusta yksityisten alojen työnantajien eläkevakuutusmaksun suuruuteen. Tästä on pidettävä kiinni, jos valmistelua jatketaan. Kaikkia yhdistämisen vaikutusarviointeja onkin syytä seurata ja päivittää mahdollisen valmistelun aikana.

 

Suomen Yrittäjät

Janne Makkula                              Harri Hellstén
työmarkkinajohtaja                      työmarkkina-asioiden päällikkö