Etusivu > Statement

Etsi

Emergency banner

Lausunto

Lausunto yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista annetun lain sekä julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta

Valtiovarainministeriö

 

Suomen Yrittäjät muistuttaa, että kun viranomaisasiointi digitalisoituu ja siirtyy verkkoon, on tärkeätä pitää huoli siitä, että viranomaispalveluihin tunnistautuminen ja puolesta-asiointiin valtuuttaminen toimivat kaikissa tilanteissa ja ovat laajasti eri asiakasryhmien saavutettavissa.

Erityisen tärkeätä tämä on elinkeinotoimintaa harjoittavien asiakkaiden eli yritysten ja yrittäjien kohdalla, jotka on tarkoitus vuodesta 2023 eteenpäin velvoittaa digitaaliseen asiointiin viranomaisten kanssa.

Tätä kehitystä vasten pidämme käsillä olevia sähköisen asioinnin tukipalveluita sekä julkisen hallinnon yhteispalveluita koskevia esityksiä yleispiirteissään kannatettavina. Otamme seuraavassa kantaa kahteen kannaltamme olennaiseen esityksen kohtaan.

Ulkomaalaisten luonnollisten henkilöiden sähköistä tunnistamista koskevat esitykset, eli EU-jäsenmaita sitovan eIDAS-asetuksen edellyttämän vastavuoroisen tunnistamisen edistäminen sekä uuden tunnistusvälineen luominen ja myöntäminen eIDAS-tunnistuksen piiriin kuulumattomille ulkomaalaisille, ovat erityisen kannatettavia. Ne parantaisivat ulkomaalaisten henkilöiden mahdollisuuksia asioida suomalaisten viranomaisten kanssa esimerkiksi yritystoimintaan liittyvissä asioissa.

Lisäksi kiitämme esitystä siitä, että henkilö- tai yritysasiakas voisi jatkossa ilmaista tahtonsa puolesta-asiointivaltuuden rekisteröimiseksi paitsi sähköisessä asiointivaltuutuspalvelussa (Suomi.fi-valtuudet) myös viranomaisten fyysisissä toimipisteissä, mistä asianomainen viranomainen välittäisi ne edelleen Väestörekisterikeskukselle (VRK) tarkistettavaksi ja rekisteröitäväksi. Tämä helpottaisi esimerkiksi yrityksen puolesta-asiointiin valtuuttamista niissä tilanteissa, joissa rekisteritiedot yrityksestä ovat puutteellisia sähköisesti tapahtuvaan valtuuttamiseen. Tämä parantaisi eritoten ulkomaalaisten yritysten asiointimahdollisuuksia.

Pidämme kuitenkin jossain määrin ongelmallisena sitä, että esitys ei velvoittaisi viranomaisorganisaatioita ottamaan vastaan valtuutuspyyntöjä toimipisteissään. Vapaaehtoisuuteen perustuvassa mallissa on tärkeätä luoda viranomaisorganisaatioille riittävät muut kannustimet (esim. kustannussäätöjen ja palvelulaadun parantumisen osoittaminen sekä VRK:n tarjoama riittävä tuki ja ohjaus) ottaa tämä avustava rekisteröintitehtävä hoidettavakseen.

 

Suomen Yrittäjät

 

Mika Kuismanen                          Joonas Mikkilä
pääekonomisti                             digi- ja koulutusasioiden päällikkö