Etusivu > Statement

Etsi

Emergency banner

Lausunto

Ehdotus valtioneuvoston asetukseksi jätteistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Ympäristöministeriö

Ehdotuksella ollaan lisäämässä jäteasetukseen jätteiden ja sivuvirtojen tietoalustaa ja kunnan toissijaista jätehuoltopalvelua (nk. TSV) koskevasta jätelain muutoksesta johtuvat tarpeelliset säännökset. Asetuksessa säädettäisiin niistä tiedoista, jotka jätteen haltijan tulisi sisällyttää tietoalustassa julkaistavaan tarjouspyyntöön ja kunnan toissijaista jätehuoltopalvelua koskevaan pyyntöön. Muutokset astuisivat voimaan tammikuussa 2020.

Ympäristöministeriö pyytää Suomen Yrittäjien lausuntoa ehtouksesta.

Jäteasetusluonnoksen 36 a §:ssä määrätään, että jätteitä ja sivuvirtoja koskevaan tarjouspyyntöön tulee kirjata muun muassa palvelun kohteena olevan jätteen laji, ominaisuudet ja määrä. Sitä vastoin jätteen ominaisuuksia ei tarvitse kirjata asetusehdotuksen 36 b §:n mukaisesti TSV-palvelua koskevaan sopimukseen. Pykälää koskevissa perusteluissa todetaan, että jätteen ominaisuuksien ilmoittaminen toisi kunnille lisää kohtuuttomia velvoitteita. Perusteet eivät vaikuta uskottavilta, koska asetuksen perusteluissa todetaan niin ikään tarjouspyynnössä olevien tietojen, siis myös jätteen ominaisuuksien, siirtyvän automaattisesti tai ne ovat siirrettävissä TSV-sopimuksiin.

Valvonnan ja säännösten noudattamisen seurannan kannalta on erityisen tärkeää, että toissijaista vastuuta koskeva sopimus vastaa tarjouspyyntöä. Perusteluihin tuleekin lisätä, että tarjouspyynnön erotessa olennaisesti tehtävästä sopimuksesta, tulee tarjouspyyntö siltä osin uusia. Muussa tapauksessa markkinapuutetilanteen arviointi ei ole luotettavaa.

Jätelakia koskevassa esityksessä (HE 248/2010 vp) todetaan, että TSV-sopimusta koskeviin tietoihin on pääsy vain sopimuksen osapuolilla sekä viranomaisilla. Haluamme kiinnittää huomiota siihen, että nämäkin asiakirjat ovat julkisuuslain määrittelemissä puitteissa julkisia (jätelaki 43 §). Sen vuoksi on tärkeää, että kunnissa ja kuntayhtiöissä on valmiiksi mietitty tähän liittyvät prosessit ja toimintatavat.

Kaikki kunnat eivät ole jäteyhtiöiden omistajia, vaan osa päättää asioista ja hoitaa jätehuoltonsa itse. Näitä kuntia on Suomessa noin 40 kpl, esimerkiksi Hankasalmi, Hartola, Keuruu, Kuusamo ja Mikkeli. Tästä syystä TSV:n sopimusosapuolena voi kunnan osalta olla muukin kuin jätelaitos. Tämä on syytä korjata asetuksen 36 b §:ää koskeviin perusteluihin.

Kunnioittavasti

Suomen Yrittäjät

 

Janne Makkula                                                                Tiina Toivonen
työmarkkinajohtaja                                                        lainsäädäntöasioiden päällikkö