Etusivu > Statement

Etsi

Lausunto

Luonnos hallituksen esitykseksi laeiksi Finanssivalvonnasta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Valtiovarainministeriön kirjaamo

 

Luonnoksessa ehdotetaan muutettavaksi Finanssivalvonnasta annettua lakia siten, että muutoksella pannaan kansallisesti täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus EMIR-asetuksen muuttamisesta. Lainsäädäntöön ehdotettavat muutokset kohdistuisivat pääsääntöisesti Finanssivalvonnan toimivallan alaan kuuluvien hallinnollisten seuraamusten täsmentämiseen.

Lisäksi esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arvopaperimarkkinalakia. Arvopaperimarkkinalakiin ehdotetaan lisättäväksi rahoituspalveluiden markkinat -direktiivin sekä markkinoiden väärinkäyttöasetuksen ja esiteasetuksen muuttamisesta pk-yritysten kasvumarkkinoiden käytön edistämisen osalta koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen sisältämä jäsenvaltio-optio.

Keskeiset huomiot

Euroopan komissio antoi 24.5.2018 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi pk-yritysten kasvumarkkinoiden käytön edistämisen osalta, (COM(2018) 331 final) ja vaikutusarvio (SWD/2018/243 final). Pk-yritysten listautumisasetuksella pyritään auttamaan EU:n pk-yrityksiä saamaan markkinarahoitusta helpommin ja edullisemmin, jotta ne voivat laajentua. Pk-yritysten kasvun kannustaminen eri sääntelyehdotuksilla on tärkeää, koska pk-yritykset ovat erittäin tärkeitä kasvun ja työpaikkojen luojia. Annetun ehdotuksen tavoitteena on muun muassa vähentää pk-yrityksille säännösten noudattamisesta aiheutuvia tarpeettomia kustannuksia ja hallinnollisia rasitteita, kun ne pyrkivät listautumaan ja laskemaan liikkeeseen arvopapereita uudentyyppisillä pk-yritysten kasvumarkkinoilla. Tavoitteena on myös parantaa julkisesti noteerattujen pk-yritysten osakkeiden likviditeettiä. Markkinalikviditeetin paraneminen antaa pk-yrityksille paremmat mahdollisuudet houkutella yhä useampia sijoittajia. Uusien sääntöjen ansiosta on mahdollista tukea oikeasuhteisemmalla tavalla pk-yritysten listautumista ja turvata samalla sijoittajansuoja ja markkinoiden luotettavuus.

Suomen Yrittäjät pitää valitettavana ja epätarkoituksenmukaisena, että Suomi päättää käyttää 18 artiklan 6 kohdan 2 alakohdassa olevaa jäsenvaltio-option, jonka nojalla voidaan edellyttää pk-yritysten kasvumarkkinalla listattua liikkeeseenlaskijaa sisällyttämään sisäpiiriluetteloihin henkilöt, joilla on pääsy sisäpiiritietoon ja jotka työskentelevät niille työsopimuksen perusteella tai muuten suorittavat tehtäviä, joiden kautta niillä on pääsy sisäpiiritietoon.

Pk-yritysten listautumisasetuksen jäsenvaltio-option täytäntöönpanolla on välittömiä taloudellisia vaikutuksia suomalaisiin yrityksiin. Velvollisuus laatia hankekohtainen sisäpiiriluettelo pysyvien sisäpiiriläisten luettelon sijaan on omiaan lisäämään liikkeeseenlaskijoiden välittömiä hallinnollisia kustannuksia listan laatimiseen ja ylläpitoon liittyen.

 

Suomen Yrittäjät
 

Mika Kuismanen                                               Petri Malinen
pääekonomisti                                                  ekonomisti