Etusivu > Statement

Etsi

Lausunto

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi tulotietojärjestelmää koskevien lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta

Valtiovarainministeriö

Vero-osasto

 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tulotietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta annetun lain, tulotietojärjestelmästä annetun lain 6 §:n muuttamisesta annetun lain sekä perintö- ja lahjaverolain 28 a §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksiä.

Voimaantulosäännöksiä muutettaisiin siten, että tulorekisterin tietosisällön laajentaminen koskemaan työnantajien ilmoittamien tulotietojen lisäksi eläke- ja etuustuloja siirtyisi vuodesta 2020 vuoteen 2021. Muutoksella varmistettaisiin eläke- ja etuustulojen ilmoittamismenettelyn toimivuus ja mahdollistettaisiin se, että kehittämistyössä voidaan keskittyä työnantajien vuoden 2019 alusta ilmoittamien tietojen ilmoittamiseen ja tulotietojärjestelmän käytettävyyteen liittyvien epäkohtien korjaamiseen.

Suomen Yrittäjät esittää lausuntonaan seuraavaa:

Ehdotus tulorekisterin laajentumisen aikataulun lykkäämisestä etuustulojen osalta alkuperäisestä suunnitelmasta vuoteen 2021 on erittäin perusteltu ja kannatettava.

Alkuvuoden kokemukset palkkatuloja koskevien tietojen ilmoittamisesta ja niiden välittämisestä edelleen tiedon käyttäjille ovat osoittaneet uudistuksen toteuttamisen edellyttämän työmäärän olevan ennakoitua suurempi. Tulorekisterin kannalta aivan keskeistä on se, että se sisältää kattavasti oikeasisältöiset ja ajantasaiset tiedot. On erinomaista, että jo keväällä virkamiesvalmistelussa tehtiin johtopäätös eläke- ja etuustulojen ilmoittamista koskevan aikalisän ottamiseksi, jotta resurssit voidaan kohdistaa jo havaittujen kehittämiskohteiden korjaamiseen, palveluiden parantamiseen ja tulorekisterin toiminnallisuuksien kehittämiseen, eri osapuolten välisen yhteistyön tiivistämiseen sekä työantajien menettelyiden vakiinnuttamiseen.

On tärkeää, että tulorekisterin toiminnallisuus ja käytettävyys varmistetaan ennen tietosisällön laajentamista, jotta rekisterin luotettavuus ei kärsi.

 

Suomen Yrittäjät
 

Mika Kuismanen                                             Laura Kurki
pääekonomisti                                                veroasiantuntija