Etusivu > Statement

Etsi

Lausunto

Lausunto hallituksen esitykseksi laiksi työsopimuslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

 

Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta on pyytänyt lausuntoa hallituksen esityksestä laiksi työsopimuslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslakia, merityösopimuslakia, kunnallisesta viranhaltijasta annettua lakia sekä julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettua lakia. Esityksen tarkoituksena on palauttaa lainsäädäntöön eräät tuotannollisiin ja taloudellisiin irtisanomistilanteisiin liittyvät työnantajan ilmoitus- ja tiedottamisvelvollisuudet. Suomen Yrittäjät kiittää mahdollisuudesta lausua asiassa.

Katsomme, että esityksen tavoite parantaa työ- ja elinkeinotoimistojen ennakointimahdollisuuksia sekä lisätä irtisanomisten kohteeksi joutuvien henkilöiden tiedonsaantia työllistymissuunnitelmasta, jonka avulla voitaisiin edistää irtisanottujen työntekijöiden mahdollisimman nopeaa uudelleen työllistymistä, on itsessään kannatettava ja tarkoituksenmukainen. Toteamme kuitenkin, että esitettäviin muutoksiin liittyy erityisesti lainsäädännön johdonmukaiseen kehittämiseen sekä valmisteluun liittyviä puutteita.

Kuten hallituksen esityksessä on todettu, työntekijöiden irtisanomista koskevat työnantajan ilmoitus- ja tiedottamisvelvollisuutta koskevat säännökset, samoin kuin eri palvelussuhdelakeihin sisältyneet työntekijöiden lomauttamisesta työ- ja elinkeinotoimistolle ilmoittamista koskevat säännökset kumottiin lainsäädännöstä vuonna 2017. Säännösten kumoamisen tavoitteena oli erityisesti vähentää säännöllisesti alle 20 työntekijää työllistävien työnantajien työntekijöiden irtisanomisesta aiheutuvaa työtä ja hallinnollista taakkaa. Katsomme, että erityisesti pienten yritysten hallinnollisen taakan keventäminen oli ja on edelleen erittäin tarkoituksenmukainen ja perusteltu tavoite. On selvää, että nyt esitettävien muutosten johdosta pienten yritysten hallinnollinen taakka kuitenkin lisääntyy, kuten esityksessä on todettu.

Yritysten sekä palkansaajien näkökulmasta on äärimmäisen tärkeää, että lainsäädäntöä kehitetään johdonmukaisesti ja perustellusti. Lainsäädäntömuutokset sekä niistä aiheutuvat käytäntöjen muutokset aiheuttavat aina työpaikoilla työtä ja uusien toimintatapojen käyttöönotto sekä niihin sopeutuminen synnyttää yrityksille aina kustannuksia. Tältä osin korostamme, että nyt esittävän kaltaisiin muutoksiin, joissa lainsäädäntöä muutetaan lyhyellä aikavälillä täysin päinvastaisella tavalla edestakaisin, tulisi aina suhtautua pidättyvästi, ellei muutoksille voida esittää selkeitä ja erityisen painavia perusteita.

Koska nyt esitettävät pykälät työsopimuslain muutosten osalta vastaavat aiemmin voimassa ollutta lainsäädäntöä, muutosesitysten sisällön osalta Suomen Yrittäjillä ei ole huomautettavaa esitykseen.

 

Suomen Yrittäjät

 

Atte Rytkönen
asiantuntija