Etusivu > Statement

Etsi

Lausunto

Lausunto Työ- ja elinkeinoministeriön johtopäätöksistä alueellisten työlupalinjausten yhdistelemisestä

Työ- ja elinkeinoministeriö

 

 

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt lausuntoa johtopäätöksistään, joiden mukaan alueellisia työlupalinjauksia tulisi yhdistellä suuremmiksi kokonaisuuksiksi ja että alueellisten työlupalinjausten valmistelu tulisi tapahtua niissä ELY-keskuksissa, jotka hoitavat omalla suuralueellaan maahanmuuttajien kotouttamiseen ja laajamittaisen maahantuloon liittyviä tehtäviä. Suomen Yrittäjät esittää lausuntonaan seuraavaa.

Johtopäätöksessä 1 on todettu alueellisten työlupalinjausten olevan tarpeellisia, mutta niiden rakennetta ja sisältöjä tulee yhdenmukaistaa. Suomen Yrittäjät yhtyy tähän johtopäätökseen, sillä alueellisten työlupalinjausten avulla voidaan huomioida eri alueiden erilaisia työmarkkinatarpeita. Suomen Yrittäjät pitää tärkeänä, että oleskelulupaprosesseja voidaan jouduttaa ja alueelliset työlupalinjaukset ovat yksi elementti oleskeluluvan harkinnassa. Saatavuusharkintaa tulisi mahdollisuuksien mukaan myös joustavoittaa ja alueellisten linjausten olemassaolo voi antaa mahdollisuuksia myös tälle.

Johtopäätöksessä 2 on todettu, että alueellisia työlupalinjauksia tulisi yhdistellä nykyistä laajemmiksi kokonaisuuksiksi. Yhdistelemisellä voidaan nähdä etuja ja haittoja, joita lausuntopyynnön liitteenä olevassa selvityksessä on kuvattu. Suomen Yrittäjät suhtautuu varauksellisesti työlupalinjausten yhdistelyyn, sillä vaikka yhdistelemisellä voidaan huomioida työmarkkinoiden rajoja joustavammin, ei nykyisin ole estettä sille, että ELY-keskukset tekisivät yhteistyötä molempien toimialueille yltävien alueellisten kysymysten huomioimisessa. Alueellisten linjausten maantieteellisen kattavuuden laajentaminen voi myös pikemmin jäykistää työlupalinjauksista saatavaa hyötyä kuin joustavoittaa sitä, sillä kynnys alueellisen linjauksen tekemiselle voi nousta, jos alueen eri osien työmarkkinatilanteen eroavat merkittävästi toisistaan. Liian suuri maantieteellinen alue voi kattaa hyvin erilaisia työmarkkinatilanteita niin alueellisesti kuin toimialojen osalta.

Johtopäätöksessä 3 on esitelty vaihtoehtoja alueellisten työlupalinjausten yhdistelemiseen. Tältä osin Suomen Yrittäjät pitää tarkoituksenmukaisena vaihtoehtoa, jonka mukaan ELY-asetusta ei tarvitsisi muuttaa, vaan ELY-keskukset ohjattaisiin antamaan yhteispäätöksin nykyistä laajempia työlupalinjauksia.

Johtopäätöksessä 4 on todettu, että ELY-keskusten alueellisissa työlupalinjauksissa yleiskuvaksi on muodostunut se, että ne ovat saatavuusharkinnan poiston väline ELY-alueilla, vaikkei tämä ole ulkomaalaislain tarkoitus. Alueelliset linjaukset ovatkin ohjaavia, mutta ei yksittäisessä tapauksessa saatavuusharkinnassa sitovia. Lainsäädännön noudattaminen tarkoin on viranomaistoiminnassa ensisijaisen tärkeää. Suomen Yrittäjät pitää kuitenkin tärkeänä, ettei tämän johtopäätöksen toteuttaminen rajaa alueellisten työlupalinjausten käyttöä tarpeettomasti. Sitomattomasta luonteestaan huolimatta alueelliset linjaukset käytännössä korostavat tarvetta jättää saatavuusharkinta soveltamatta ja on huomattava, että alueellisen linjauksen taustalla on konkreettinen arvio tietyn alueen työvoimatarpeista ja työvoiman saatavuudesta.

Johtopäätöksessä 5 on kysymys valtakunnallisen työlupalinjauksen päivitystarpeista. Suomen Yrittäjät pitää perusteltuna päivittää valtakunnallinen linjaus. Päivityksessä on tarpeen kuulla eri sidosryhmiä laajasti.

 

Suomen Yrittäjät

 

Janne Makkula                                     Albert Mäkelä

Työmarkkinajohtaja                            Asiantuntija