Etusivu > Statement

Etsi

Emergency banner

Lausunto

HE 67/2020 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ravitsemisyritysten uudelleentyöllistämisen tukemisesta ja toiminnan rajoitusten hyvittämisestä

Eduskunnan talousvaliokunta ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

 

Suomen Yrittäjät kiittää mahdollisuudesta lausua ravitsemusyritysten uudelleentyöllistämisen tukemisesta ja toiminnan rajoitusten hyvittämisestä.

Tausta

Uudelleentyöllistämisen tuella tuettaisiin ravitsemisyritysten valmiutta ja kykyä työllistää työntekijöitä koronaepidemiaa edeltänyttä tilannetta vastaavalle tasolle toiminnan käynnistyessä rajoitusajan jälkeen. Tuen suuruudeksi ehdotetaan 1 000 euroa kutakin tuen piiriin luettavaa työntekijää kohden. Tukea maksettaisiin työntekijästä, jolle yritys maksaa palkkaa vähintään 2 500 euroa rajoitusvelvoitteen päättymistä seuraavan kolmen kuukauden ajalta. Tukea olisi mahdollista saada enintään siitä työntekijämäärästä, joka yrityksellä oli laskennallisesti kokoaikaisessa työsuhteessa helmikuussa 2020.

Ehdotettu kohtuullinen hyvitys ravitsemisyritykselle rajoitusvelvoitteen aikana kertyvistä vuokra- ja yms. joustamattomista juoksevista kustannuksista suhteutetaan asianomaisen ravitsemisyrityksen myynnin muutokseen. Hyvitystä saisivat vain ne yritykset, joiden huhtikuun 2020 myynti oli pienempi kuin tammi-helmikuun keskimyynti. Näiden erien mukaisessa suhteessa suoritettaisiin kohtuullisena hyvitysosuutena 15 prosenttia, jos tammi-helmikuun keskimyynti oli enintään miljoona euroa. Ehdotettu 15 prosentin hyvitys vastaisi keskimääräisesti noin puolta joustamattomista juoksevista kustannuksista ravitsemisyrityksissä. Yhden miljoonan ylittävän myynnin osalta hyvitys olisi kuitenkin viisi prosenttia perustuen suurien yritysten skaalaetuun ja neuvotteluvoimaan. Enimmillään ravitsemisyritys voisi saada 500 000 euron määräisen hyvityksen.  Yrityksiä ei siis kompensoitaisi arvionvaraisesti. Lisäksi mahdolliset koronaepidemiaperusteiset tuet ELY-keskuksista tai Business Finlandilta vähennettäisiin hyvityksen määrästä.

Suomen Yrittäjien huomiot

Suomen Yrittäjät pitää tukipakettia perusteltuna. Yksittäisten ravitsemisyritysten kannalta rajoitusvelvoitteeseen perustuva hyvitys painottuu voimakkaimmin niihin yrityksiin, jotka ovat kärsineet rajoituksesta eniten. On myös perusteltua, että tuki suhteellisesti on suurempi pienemmille ravitsemusalan yrityksille. Isommilla yrityksillä on käytössään esimerkiksi pääomasijoituksia tai tuotekehityslainoja, joita pienemmillä ei ole. Lisäksi isommilla ravintoloilla on pääsääntöisesti yleensä paremmat puskurit kestää kriisin vaikutukset. On myös huomattava, että isommat yritykset saavat absoluuttisesti katsottuna isoimmat kompensaatiot. Erityisen tärkeää on, että kaikenkokoiset yritykset ovat tuen piirissä.

Olennaista on se, että varmistetaan joustava käytäntö vertailuajankohtia valittaessa.  Vertailu tammi-helmikuun myyntiin on ongelmallinen esimerkiksi terassimyyntiin painottuvassa toiminnassa. Toisaalta jos kyseessä on uusi yritys, tammi-helmikuun myynti voi olla parempi kuin viime vuoden myynti. Yrityksellä pitää olla perustelluista syistä mahdollisuus vaatia tammi-helmikuun sijasta jokin toinen vertailuajankohta.

Hallituksen pitää myös varautua tukisumman nostamiseen, jos joitain rajoitteita esimerkiksi aukiolon suhteen jää vielä kesäkuun alusta voimaan.

 

Suomen Yrittäjät

 

Mika Kuismanen                                                           

pääekonomisti