Etusivu > Statement

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Lausunto

Suomen Yrittäjien lausunto esitysluonnoksesta kilpailulain 26 § väliaikaisesta muuttamisesta – yrityskauppavalvonnan toisen vaiheen määräajan pidentäminen

Työ- ja elinkeinoministeriö

 

Muutoksen kohde ja tausta

Kilpailulain yrityskauppojen käsittelymääräaikaa muutettaisiin tilapäisesti, koronakriisin vuoksi siten, että yrityskauppojen toisen vaiheen käsittelymääräaikaa pidennettäisiin noin kuukaudella (69 à 92 työpäivää). Muutoksen tarkoituksena olisi mahdollistaa Kilpailu- ja kuluttajavirastolle pidempi käsittelyaika, jotta virasto pystyisi käsittelemään potentiaalisesti ongelmalliset, jatkoselvityksiä vaativat yrityskaupat asianmukaisesti ja määräajassa myös koronaepidemiasta aiheutuvien poikkeusolojen aikana. Perustelujen mukaan yrityskauppatutkinnassa tehtävien markkinaselvitysten tekeminen on hidastunut ja vaikeutunut, ja vastaavia muutoksia on tehty myös muissa maissa. Lain on tarkoitus olla voimassa 31 päivään lokakuuta 2020.

Yrityskauppavalvonta koskee sellaisia yritysjärjestelyjä, jossa yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu liikevaihto ylittää 350 miljoonaa euroa ja jossa vähintään kahden yrityskaupan osapuolen Suomesta kertynyt liikevaihto ylittää kummankin osalta 20 miljoonaa euroa.

Suomen Yrittäjien lausunto

Suomen Yrittäjät suhtautuu esitykseen varauksella. Yrityskauppavalvonta on tarpeellista, vaikka siihen liittyy myös haittoja. Haitat ilmenevät esimerkiksi kohteen asiakkaiden ja työntekijöiden epävarmuutena. Asiakkaiden ja työntekijöiden poistuminen voi heikentää kohteen arvoa. Yrityskauppavalvonnalla on pystyttävä torjumaan markkinan keskittymistä. Valvontaa tulee kuitenkin tehdä kohteiden asiakkaiden ja työntekijöiden kärsimättä, eikä viranomaisten ehdoilla.

Esitysluonnoksessa tehty yritysvaikutusten arviointi antaa mielestämme oikean kuvan esityksen vaikutuksista: Kohde joutuu odottamaan kauemmin, ja muutos koskisi vain muutamaa yritystä. Näiden yritysten oikeusvarmuus heikkenisi. On silti selvää, että yrityskauppavalvonnan kohteena olevat yritykset pystyvät kuitenkin omin toimin parantamaan asemaansa – vastaamalla viraston selvityspyyntöihin ripeästi ja kattavasti. Kun samalla ottaa huomioon, että yrityskauppavalvonta-asioita on virastossa nyt ensi-, ja toiseen vaiheen selvityksessä kummassakin vain yksi, näemme, ettei esitetty muutos ole tarpeellinen. Jos yrityskauppojen määrä äkkiä muuttuisi, nykyisellä ns. stop the clock -menettelyllä pystytään hoitamaan tilanteet. Käytettävissä on nykysääntelyn pohjalta myös mahdollisuus hakea markkinaoikeudelta lisäaikaa 46 päiväksi. Tällöinkin yritys pystyy itse parantamaan oman asiansa käsittelyajan ennustettavuutta toimittamalla pyydetyt selvitykset tehokkaasti.

Pitkittynyt yrityskauppa lisää kustannuksia.

Valvonnan haitat liittyvät pk-yrityksissä siihen, että tieto aiotusta yrityskaupasta voi aiheuttaa negatiivisia käyttäytymisvaikutuksia niin kaupan kohteen henkilöstössä kuin asiakkaissakin. Käyttäytymisvaikutukset korostuvat, mitä enemmän kohteena olevan yrityksen toimialana on henkilöön liittyvät palvelut.

Olemme esittäneet tästä syystä viime vaalikaudella kaavailtujen eritysten sote-kilpailusääntöjen kohdalla, että pienimpien, käytännössä paikallisten yritysten omistajanvaihdosjärjestelyiden sujuvuus turvattaisiin säätämällä niille hyvin lyhyt valvonta-aika. Kohteen pitäisi saada luottamuksensuojan mahdollisimman pian, ja asiakkaiden ja henkilöstön epävarmuusajan jäädä mahdollisimman lyhyeksi. Pienimpien järjestelyiden valvonta-aika viranomaisessa pitäisi rajata esimerkiksi 7 tai enintään 14 vuorokauteen.

Aivan pienten yritysten kohdalla olemme esittäneet myös niiden tietojen supistamista, jotka vireillä olevasta yrityskauppavalvonta-asiasta annetaan julkisuuteen. Kohteen sijaintimaakunta ja toimiala voivat olla julkisia, mutta henkilöstö- ja liikevaihtomäärät sekä pienemmän järjestelyn osapuolen nimi voivat paljastuessaan haitata liiketoimintaa. Anonymiteetti on perusteltu myös tutkimusrauhan näkökulmasta. Samaan tapaan kuin viranomaiselle, myös kohteelle voi olla tasapuolisuuden vuoksi tarvetta antaa suojaa.

Lopuksi

Huomioiden Kilpailu- ja kuluttajaviraston käsittelyssä olevien yrityskauppailmoitusten määrä (2 kpl) suhteessa niiden vuosittaiseen keskiarvoon (25 -35 kpl) Suomen Yrittäjän katsoo, että valvonnan asianmukainen käsittely pystytään tekemään muulla tavoin kuin toisen vaiheen viranomaista sitovaa käsittelyaikaa pidentämällä. Pidennykseksi esitetään jopa 23 työpäivää. Pidennys on merkittävästi suurempi esitysluonnoksessa esiteltyjä verrokkivaltioita suurempi.

Vallitsevat poikkeusolot eivät mielestämme ole peruste olla sopeuttamatta kilpailuviranomaisen menettelytapoja. Myöskään taannehtivaa pidennystä jo ilmoitettuihin yrityskauppoihin ei mielestämme ole tarpeen säätää.

 

Suomen Yrittäjät

 

Mikael Pentikäinen                                   Satu Grekin
toimitusjohtaja                                          elinkeino- ja kilpailuasioiden päällikkö