Etusivu > Statement

Etsi

Emergency banner

Lausunto

Suomen Yrittäjien lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 52 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (luonnos 18.5.2020)

Opetus- ja kulttuuriministeriö

 

Suomen Yrittäjät kiittää opetus- ja kulttuuriministeriötä mahdollisuudesta lausua näkemyksemme hallituksen esityksestä eduskunnalle ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 52 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (luonnos 18.5.2020)

Esityksen pääasiallinen sisältö

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain säännöksiä ammattitaidon ja osaamisen osoittamisen eli näyttöjen toteuttamistavoista. Pääsäännön mukaan näytöt tulee toteuttaa tekemällä käytännön työtehtäviä aidoissa työtilanteissa ja työprosesseissa. Koronavirusepidemian aikana näyttöjen toteuttaminen aidoissa työtilanteissa ja työprosesseissa on kuitenkin erityisesti joillakin koulutusaloilla ollut vaikeaa tai mahdotonta, jos työpaikat ovat suljettuja tai niillä on suuri tartuntariski. Näyttöjen toteuttamistapaa koskevaa sääntelyä ehdotetaan väliaikaisesti muutettavaksi siten, että näytöt voitaisiin aitojen työtilanteiden ja työprosessien sijaan toteuttaa suorittamalla muita käytännön tehtäviä, jotka mahdollisimman hyvin vastaavat aitoja työtilanteita ja työprosesseja. Lisäksi väljennettäisiin mahdollisuutta tarvittaessa täydentää näytössä osoitettua osaamista muulla osaamisen arvioinnilla. Esityksen tavoitteena on mahdollistaa opintojen edistyminen ja tutkinnon osien ja tutkintojen suorittaminen koronavirusepidemian aiheuttamissa poikkeuksellisissa olosuhteissa.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian ja olemaan voimassa 31.7.2021 saakka.

Suomen Yrittäjien kanta hallituksen esitykseen

Suomen Yrittäjät kannattaa esitystä, jotta opintojen edistyminen ja tutkinnon osien ja tutkintojen suorittaminen poikkeuksellisissa olosuhteissa mahdollistuu. Ammatillisen koulutuksen uudistuksen toimeenpanon edistämisen takia pidämme kuitenkin tärkeänä, että muutos on vain väliaikainen ja että sitä hyödynnetään vain niissä tilanteissa, kun se on välttämätöntä.

Osaamisen turvaamiseksi ja arvioinnin laadun varmistamiseksi on tärkeää laatia yhtenäiset soveltamisohjeet. Toteutettaessa näyttöjä aitojen työtilanteiden ja työprosessien sijaan muissa käytännön tehtävissä, on varmistuttava siitä, että näyttöympäristö vastaa mahdollisimman hyvin työelämän työympäristöjä.

Esityksessä esitetään myös sitä, että väljennettäisiin mahdollisuutta tarvittaessa täydentää näytössä osoitettua osaamista muulla osaamisen arvioinnilla. Tämänkin muutoksen osalta yhtenäinen ohjeistus on tarpeen, samoin kuin se, että on edellytettävä tarkkaa harkintaa muutoksen välttämättömyydestä.

Osaamisen laadun kehittäminen on tärkeää poikkeusoloissakin. Siksi myös työelämätoimikuntien roolia on tarpeen korostaa ja tarvittaessa lisätä työelämätoimikuntien mahdollisuutta osallistua aktiivisemmin muutosajan laadun varmistamiseen.

 

Suomen Yrittäjät

 

Mika Kuismanen                          Marja Vartiainen
pääekonomisti                             koulutusasioiden asiantuntija