Etusivu > Statement

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Lausunto

Hallituksen esitys laiksi kilpailulain 26 §:n väliaikaisesta muuttamisesta sekä hallituksen esitys laiksi kilpailulain 26 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun hallituksen esityksen täydentämisestä

Eduskunta

Talousvaliokunta

 

Talousvaliokunta on pyytänyt Suomen Yrittäjien lausuntoa hallituksen esityksestä laiksi kilpailulain 26 §:n väliaikaisesta muuttamisesta sekä sen nojalla annetusta täydentävästä hallituksen esityksestä.

Hallitusten esityksessä ehdotetaan, että kilpailulain yrityskauppojen käsittelymääräaikaa muutettaisiin tilapäisesti koronaviruspandemian vuoksi siten, että yrityskauppojen toisen vaiheen käsittelymääräaikaa pidennettäisiin noin kuukaudella 69 työpäivästä 92 työpäivään. Muutoksen tarkoituksena olisi mahdollistaa Kilpailu- ja kuluttajavirastolle pidempi käsittelyaika, jotta virasto pystyisi käsittelemään potentiaalisesti ongelmalliset, jatkoselvityksiä vaativat yrityskaupat asianmukaisesti ja määräajassa myös koronaviruspandemiasta aiheutuvien poikkeusolojen aikana. Perustelujen mukaan yrityskauppatutkinnassa tehtävien markkinaselvitysten tekeminen on hidastunut ja vaikeutunut, ja vastaavia muutoksia on tehty myös muissa maissa. Lain on tarkoitus olla voimassa 31 päivään lokakuuta 2020. Täydentävän hallituksen esityksen mukaan määräaikaa pidentävää säännöstä sovellettaisiin takautuvasti myös yrityskauppoihin, jotka on ilmoitettu Kilpailu- ja kuluttajavirastolle 2. heinäkuuta 2020 jälkeen.

Suomen Yrittäjien lausunto

Suomen Yrittäjät suhtautuu esitykseen varauksella. Yrityskauppavalvonta on tarpeellista, vaikka siihen liittyy myös haittoja. Haitat ilmenevät esimerkiksi kohteen asiakkaiden ja työntekijöiden epävarmuutena. Asiakkaiden ja työntekijöiden poistuminen voi heikentää kohteen arvoa. Yrityskauppavalvonnalla on pystyttävä torjumaan markkinan keskittymistä. Valvontaa tulee kuitenkin tehdä kohteiden asiakkaiden ja työntekijöiden kärsimättä, eikä viranomaisten ehdoilla.

Esityksessä tehty yritysvaikutusten arviointi antaa mielestämme oikean kuvan sen vaikutuksista: Yrityskauppavalvonnan kohde joutuu odottamaan kauemmin ja muutos koskisi todennäköisesti vain muutamaa yritystä. Näiden yritysten oikeusvarmuus heikkenisi ja kustannukset lisääntyisivät. Sääntelyn ennakoitavuus kärsisi täydentävästä hallituksen esityksestä seuraavan taannehtivan vaikutuksen vuoksi, koska normaalitilanteesta poiketen yrityskaupan osapuolet eivät tietäisi milloin viimeistään saavat asiasta päätöksen.

On silti selvää, että yrityskauppavalvonnan kohteena olevat yritykset pystyvät kuitenkin omin toimin parantamaan asemaansa vastaamalla viraston selvityspyyntöihin ripeästi ja kattavasti. Kun samalla ottaa huomioon, että yrityskauppavalvonta-asioita on virastossa toiseen vaiheen selvityksessä vain kolme kappaletta, katsomme, ettei esitetty muutos ole tarpeellinen. Jos yrityskauppojen määrä muuttuisi äkisti, pystyttäisiin nykyisellä ns. stop the clock -menettelyllä hoitamaan tilanteet. Käytettävissä on nykysääntelyn pohjalta myös mahdollisuus hakea markkinaoikeudelta lisäaikaa 46 päiväksi. Tällöinkin yritys pystyy itse parantamaan oman asiansa käsittelyajan ennustettavuutta toimittamalla pyydetyt selvitykset tehokkaasti.

Lopuksi

Huomioiden Kilpailu- ja kuluttajaviraston käsittelyssä olevien yrityskauppailmoitusten määrä (6 kpl) suhteessa toiseen vaiheen käsittelyä vaativien ilmoitusten vuosittaiseen keskiarvoon (2-5 kpl) Suomen Yrittäjän katsoo, että valvonnan asianmukainen käsittely pystytään tekemään muulla tavoin kuin toisen vaiheen viranomaista sitovaa käsittelyaikaa pidentämällä. Pidennykseksi esitetään jopa 23 työpäivää. Pidennys on merkittävästi esitysluonnoksessa esiteltyjä verrokkivaltioita suurempi. Vallitsevat poikkeusolot eivät mielestämme ole peruste olla sopeuttamatta kilpailuviranomaisen menettelytapoja. Myöskään taannehtivaa pidennystä jo ilmoitettuihin yrityskauppoihin ei mielestämme ole tarpeen säätää.

 

Suomen Yrittäjät

 

Karoliina Katila

asiantuntija