Etusivu > Statement

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Lausunto

Suomen Yrittäjien lausunto ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 15 §:n muuttamisesta

Opetus- ja kulttuuriministeriö

 

Suomen Yrittäjät kiittää opetus- ja kulttuuriministeriötä mahdollisuudesta lausua ehdotuksesta ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 15 §:n muuttamisesta.

Ehdotetun muutoksen keskeinen sisältö:

Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 15 §:ään ehdotetaan lisättäväksi uusi 5 momentti, jonka mukaan Opetushallitus voisi määrätä koulutuksen järjestäjän pyynnöstä 33 §:ssä tarkoitettua tilauskoulutusta ja 35 §:ssä tarkoitettua koulutusvientiä varten tutkinnon perusteet. Näissä perusteissa voitaisiin poiketa välttämättömiltä osin niistä tässä pykälässä tarkoitettujen tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksista tai osaamistavoitteista, jotka liittyvät Suomen lainsäädäntöön, kulttuuriin tai olosuhteisiin taikka vastaaviin Suomeen sidoksissa oleviin seikkoihin. Opetushallitus perisi koulutuksen järjestäjältä maksun tilauskoulutusta tai koulutusvientiä varten määräämistään tutkinnon perusteista.

Esityksen tavoitteena on mahdollistaa yhdenmukaisiin tutkinnon perusteisiin perustuva tilauskoulutus ja koulutusvienti myös kokeilun päätyttyä. Esitys purkaisi koulutusviennin esteitä, ja sillä varmistettaisiin koulutuksen laatu. Samalla olisi mahdollista varmistaa ammatillisen koulutusviennin koordinoinnin jatkuminen. Ehdotettu muutos mahdollistaisi myös muiden kuin kokeiluluvan saaneiden koulutuksen järjestäjien pääsyn koulutusvientimarkkinoille niin, että heillä olisi käytössään Opetushallituksen nimenomaan koulutusvientiä varten laatimat perusteet. Tutkinnoissa voitaisiin poiketa välttämättömiltä osin tutkintojen perusteista. Tilauskoulutusta ja koulutusvientiä varten ei luotaisi uusia tutkintoja, vaan tarkoitus on, että olemassa olevan tutkintorakenteen mukaisista tutkintojen perusteista voisi Opetushallituksen päätöksellä poiketa.

Tilauskoulutusta ja koulutusvientiä varten tehdyt tutkinnon perusteet tulisi käydä 15 §:n 4 momentin mukaisesti käydä läpi asianomaisen työelämätoimikunnan kanssa. Tarve poiketa Suomessa käytettävistä tutkinnon perusteista on vähäistä. Asiat liittyvät pääosin Suomen lainsäädäntöön (esim. sosiaali- ja terveysalalla), kielitaitoon (suomen tai ruotsin kielen vaatimusta ei voida edellyttää) ja maantieteellisiin olosuhteisiin (esim. tietyt työvaiheet on mahdollista suorittaa ja osaaminen osoittaa vain talvella esimerkiksi jääolosuhteissa, ja esimerkiksi Saudi-Arabiassa tällaisia tilanteita on vaikea järjestää).

Esityksen vaikutukset

Esityksellä ei arvioida olevan merkittäviä taloudellisia tai hallinnollisia vaikutuksia. 

Suomen Yrittäjien lausunto

Suomen Yrittäjät kannattaa ehdotettua muutosta, koska se antaisi lisää joustoa ja sen myötä uusia mahdollisuuksia tilauskoulutuksen ja koulutusviennin lisäämiselle ja jatkuvuudelle. Pidämme kuitenkin tärkeänä, että jatkossa näitä markkinoita avataan myös muille kuin virallisen järjestämisluvan saaneille koulutuksen järjestäjille esimerkiksi yhteistyösopimusten kautta siten, että Opetushallitus kaikissa tilanteissa pystyisi varmistamaan koulutusten laadun.

 

Kunnioittavasti

Suomen Yrittäjät

 

Mika Kuismanen                                Marja Vartiainen                                      

pääekonomisti                                   koulutusasioiden asiantuntija