Etusivu > Statement

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Lausunto

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi – Liikenteen työsuhde-etujen verotus

Valtiovarainministeriö        

1 Taustaa

Esityksessä ehdotetaan tuloverolakia muutettavaksi seuraavalla tavalla:

  • Työsuhdeauton verotusarvoa alennettaisiin 170 eurolla kuukaudessa niiden autojen kohdalla, joiden autoverolaissa tarkoitettu ajonaikainen hiilidioksidipäästö on 0 grammaa kilometriä kohden. Kyse olisi määräaikaisesta tuesta vuosille 2021–2023.
  • Sähköautojen latausetu työpaikalla ja julkisissa latauspisteissä vapautettaisiin verosta vuosille 2021–2023.
  • Työsuhdematkalipun verovapautta korotettaisiin 3 400 euroon vuodessa ja joukkoliikenteen osuus liikkumispalvelupaketista katsottaisiin työsuhdematkalipuksi.
  • Työsuhdepolkupyöräetu säädettäisiin verovapaaksi eduksi 750 euroon asti vuodessa.
  • Työsuhdesähköauton latauslaite katsottaisiin osaksi työsuhdeauton lisävarusteita.

Ehdotettavat verotuet ovat osa liikenteen päästöjen vähentämiseen tähtääviä toimenpiteitä ja niillä toimeenpannaan hallitusohjelmaa.

Esitys liittyy valtion vuoden 2021 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan vuoden 2021 alusta. Työsuhdeautojen verotusarvon alentamista ja sähköautojen latausetua koskevat säännökset olisivat voimassa vuoden 2023 loppuun.

Lakeja sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuodelta 2021 toimitettavassa verotuksessa.

Suomen Yrittäjät kiittää lausuntopyynnöstä ja esittää lausuntonaan seuraavaa.

2 Lausunto

Näkemyksemme mukaan Suomen autokannan uudistaminen ja liikenteen päästöjen vähentäminen ovat keskeisiä tavoitteita. Erityisen tärkeää on se, että verotuksella pyritään ohjaamaan vähäpäästöisempään liikkumiseen sen eri muodoissa teknologianeutraalilla tavalla.

Esitysluonnoksen toimilla pyritään vähentämään liikenteen päästöjä ja niiltä osin esitetyt toimet ovat kannatettavia. Verotukien tehokkuuden näkökulmasta olisi kuitenkin hyvä, että niillä saavutettuja ilmastovaikutuksia arvioidaan säännöllisesti. Sähköautojen verotusarvon alentamisen ja latausedun osalta arviointi tulisi tehdä viimeistään ennen etujen päättymistä vuonna 2023. Verotukia on perusteltua jatkaa, mikäli positiivisia ilmastovaikutuksia voidaan kohtuullisella tehokkuudella osoittaa. Samalla tulee arvioida, onko lain ulkopuolella sellaisia teknologiavaihtoehtoja, jotka tulisi sisällyttää verotuen piiriin.

 

Suomen Yrittäjät

 

Mika Kuismanen                                                            Tuula Gregory

pääekonomisti                                                                veroasiantuntija