Etusivu > Statement

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Lausunto

Lausunto kausityölain muuttamista koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta

Työ- ja elinkeinoministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi kausityölain muuttamisesta. Esityksen tavoitteena on korjata kausityölain (907/2017) soveltamisessa esiin tulleita ongelmia, kuten kausityöntekijän hankaluudet vaihtaa työnantajaa, työnantajan hallinnollinen taakka ja kausityöhakemusten liian pitkä käsittelyaika suhteessa kausityöntekijän lyhyeen työskentelyaikaan. Ehdotetun lain on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian, kuitenkin ennen maatalouden satokautta 2021.

Suomen Yrittäjät pitää muutoksia tarpeellisina ja kannustaa esityksen pikaiseen antamiseen siten, että uusia säännöksiä ehditään soveltamaan jo satokaudelle 2021 haettaviin kausityölupiin. Kausityölain soveltamisala on rajoitettu ja sen mukaisilla luvilla työtä tehdään lähinnä maatalouden eri tehtävissä. On erityisen tärkeää huolehtia siitä, että suomalaisilla maatiloilla on mahdollisuus saada nopeasti ulkomaista kausityövoimaa, jotta kotimainen tuotanto voidaan varmistaa COVID-19 -kriisin jatkuessa.

Esitysluonnos joustavoittaisi kausityölain soveltamista nykyisestä, mikä on erittäin toivottavaa. Erityisen ongelmallista kausityölain soveltamisessa on ollut kausityölain mukaisten lupien kohtuuttoman pitkät käsittelyajat sekä työnantajaan kohdistunut hallinnollinen taakka. On kuitenkin syytä huomauttaa, että erityisesti käsittelyaikojen osalta esitysluonnoksen mukaiset, yksin lakitekniset muutokset, eivät välttämättä riitä varmistamaan kausityölupien riittävän nopeaa käsittelyä. Vähintään yhtä tärkeää on huolehtia Maahanmuuttoviraston resursoinnista. On myös syytä pitää silmällä, että esitysluonnoksen mukaisen työnantajan vaihtamista koskevan todistuksen antaminen tapahtuu käytännössä ilman aiheetonta viivytystä.

Myös työnantajan seuraamuksia koskevan kausityölain 20 §:n täsmentäminen on perusteltua, jotta säännös on täsmällisempi ja tarkkarajaisempi. Koska päätös kausityölupien myöntämisestä pidättäytymisestä ei saa olla kohtuuttoman ankara seuraamus, on päätöksen keston rajoittaminen enintään kuuden kuukauden mittaiseksi tarpeen. On kuitenkin huomattava, että koska kausityölain mukaisessa kausityössä työvoiman tarve on yleensä lyhyehkö, kuuden kuukaudenkin pidättyminen lupien myöntämisestä voi käytännössä estää työnantajalta kausityölain mukaisen kausityövoiman käytön koko toimintavuoden aikana. Tämä on tärkeä huomata, kun arvioidaan seuraamuksen oikeasuhtaisuutta.

Kunnioittavasti

Suomen Yrittäjät

 

Janne Makkula                                                                 Albert Mäkelä
työmarkkinajohtaja                                                        asiantuntija