Etusivu > Statement

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Lausunto

Esitys laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan talousvaliokunta

 

Suomen Yrittäjät kiittää mahdollisuudesta lausua hallituksen esityksestä Eduskunnalle laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain muuttamisesta.

Tausta

Kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut merkittävästi Covid-19 -pandemian vuoksi ja joilla on siitä johtuvia vaikeasti sopeutettavia tukikauteen kohdistuvia palkka- ja muita kuluja.

Kustannustuki I oli avoinna hakemuksille 31.8.2020 saakka. Hakemuksia saapui 12 876 kappaletta ja 6.11. 2020 päätöksen saaneita yrityksiä oli 12 839 kappaletta. Näistä hyväksyttyjä hakemuksia oli 3638 kappaletta (28%) ja hylättyjä hakemuksia 9201 kappaletta (72%). Hylättyjen osuus nousee yrityskoon pienentyessä.

Suurimmat syyt hakemusten hylkäyksille olivat tuen alarajan asettaminen 2000 euroon, liikevaihdon minimirajan asettaminen 20 000 euroon vertailukaudella ja eritoten se, että yritysten kiinteiden kustannusten määrittely laissa oli aivan liian suppea ja kategorinen.

Tuen saannin yleisenä ehtona oli yrityksen päätoimialan (5-numeroisen toimialaluokittelun mukaisesti) liikevaihdon aleneminen vähintään 10 prosentilla verrattuna vertailukauden liikevaihtoon. Yleinen ehto on perusteltu tuen osuvuuden kannalta, mutta sen soveltamisessa ei täysin onnistuttu. Ensinnäkin, on kohtuutonta evätä tuki, jos yrityksen toiminta on vuosien saatossa muuttunut ja toimialaluokitus ei enää ole ajantasainen. Myös tapaukset, joissa yleinen ehto ei toteudu, mutta yrityksen liikevaihto on todennetusti laskenut koronakriisin seurauksena (esimerkiksi asiakkaat ovat olleet hallinnollisten rajoitteiden takia kiinni) eivät johtaneet yhdenvertaiseen kohteluun.

Kustannustuki I:ssä myöskään yritysmuotojen kohtelu ei ollut tasapuolista kiinteiden kustannusten hyväksymisessä ja tästä kärsivät eritoten henkilöyhtiöt.

Kustannustuki II

Hallituksen 7. lisätalousarvioesityksessä ehdotetaan kustannustuki II:lle varattavaksi 550 miljoonaa euroa ja esitys lain sisällöksi on selvästi parantunut kustannustuki I:stä. Esityksessä käytettävä kaava kustannustuen määrän laskemiseksi on sama kuin aikaisemmin, mutta kaavan määräytymisperusteita on muutettu vastaamaan uutta tukiaikaa ja korvattavaksi hyväksyttyjen kulujen määritelmää on laajennettu. 

Yritysten kulurakenteen monimuotoisuuden huomioonottaminen epäonnistui kustannustuki I:ssä. Suomen Yrittäjät kiinnitti asiaan huomiota jo keväällä, mutta se jäi huomioonottamatta. Tuen kohdentumisen kannalta on hyvä, että uudessa esityksessä kustannustuen laskennassa kiinteiden kustannusten sijaan käytetään laajemmin määriteltyjä joustamattomia liiketoiminnan kuluja ja menetyksiä, jotka yritys osoittaa hakemuksessaan. Lisäksi huomioitaisiin palkkakulut tukikaudelta.

Toimialan liikevaihdon alenemiskriteeri (liikevaihto vertailukauden liikevaihtoon verrattuna on vähintään 10 prosenttia pienempi) on tuen osuvuuden kannalta perusteltu, mutta yritykselle pitää jättää mahdollisuus tuen saantiin, jos se pystyy osoittamaan selvän syy-yhteyden liikevaihdon alenemiseen Covid-19 -pandemian seurauksena vaikka toimialan liikevaihto ei olisikaan laskenut. Kustannustuki I:ssä näitä tapauksia ei huomioitu riittävästi ja siten yritykset joutuivat epätasa-arvoiseen asemaan. Toimialan liikevaihdon muutosta arvioitaisiin keskiarvon sijaan muutoksen mediaanilla.

Tukikauden pidentäminen viiteen kuukauteen (1.6.2020 – 31.10.2020) on perusteltu muutos, samoin kuin 20 000 euron liikevaihtorajan poistaminen. Tuen oikeudenmukaisuuden kannalta on myös olennaista, että uusi esitys kohtelee yrityksiä tasapuolisemmin riippumatta yhtiömuodosta.

Kustannustuen maksatuksen ehtona olisi, että tukea hakevan yrityksen tukikauden kuukausikohtainen keskimääräinen liikevaihto on 30% pienempi kuin vertailukauden keskimääräinen kuukausikohtainen liikevaihto. Vertailuajankohdan määrittäminen edellisvuoden vastaavaksi ajankohdaksi on perusteltua. 1.5.2019 jälkeen perustettujen yritysten vertailuajankohdaksi määräytyisi 1.1.2020 – 28.2.2020, koska se on myöhäisin mahdollinen ajankohta näiden yritysten liikevaihdon vertailukaudelle ennen Covid-19 -pandemian vaikutusta.

Toiminimiyrittäjien mahdollisuus lisätä palkkakulut kustannuksiin on tuen kohdentumisen kannalta aivan olennaista. Samoin se, että korvattavaksi tulevat joustamattomat kulut ja menetykset liiketoiminnassa tukikaudella. On olennaista ymmärtää, että joustamattomien juoksevien kulujen sisältö on yrityskohtaista ja siten monimuotoista.

Selkeä parannus tuen kohdentuvuuden kannalta on myös se, että tuen saannin ehdoista poistetaan viittaus muista tuista johtuviin vähennyksiin. Kustannustuen pitää nimenomaisesti auttaa liikevaihdon vähenemisestä johtuviin tilanteisiin.

Kustannustuen alaraja, 2000 euroa, tulee edelleen estämään tukea aidosti tarvitsevien yritysten määrää, ja siksi Suomen Yrittäjät toivovat alarajan alentamista 1000 euroon. Muutoksesta ei koituisi juurikaan hallinnollisia kustannuksia, eikä sen fiskaalinen vaikutus olisi merkittävä.

Kustannustukea myönnettäessä otetaan huomioon, ettei myönnettävä tuki yksittäiselle yritykselle yhdessä muiden yritykselle jo myönnettyjen valtiontukiohjelmien puitteissa ylitä 800 000 euroa. Tämä rajoite tulee Euroopan komission valtintukissääntelystä, mutta on myös perusteltu markkinavääristymien estämiseksi.

 

Suomen Yrittäjät

 

Mika Kuismanen                                                           

pääekonomisti