Etusivu > Statement

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Lausunto

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle Ahvenanmaan mediamaksun vähennyskelpoisuutta verotuksessa sekä eräiden luonnonsuojelussa sekä vesien- merenhoidossa käytettävien tukitoimenpiteiden verovapautta koskevaksi lainsäädännöksi

Valtiovarainvaliokunnan verojaosto

1 Taustaa

Hallituksen esityksessä ehdotetaan lisättäväksi tuloverolakiin, elinkeinotulon verottamisesta annettuun lakiin sekä maatilatalouden tuloverolakiin säännökset Ahvenanmaan mediamaksun vähennyskelpoisuudesta tuloverotuksessa. 

Lisäksi mainittuihin lakeihin ehdotetaan lisättäväksi säännökset luonnonsuojelulain sekä vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain mukaisten eräiden luonnonsuojelussa sekä vesien- ja merenhoidossa käytettävien tukitoimenpiteiden verovapaudesta. 

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2021. Ahvenanmaan mediamaksua koskevia säännöksiä sovellettaisiin ensimmäisen kerran verovuoden 2021 verotuksessa. Luonnonsuojelussa sekä vesien- ja merenhoidossa käytettävien tukitoimenpiteiden verovapautta koskevia säännöksiä sovellettaisiin takautuvasti verovuodelta 2020 siltä osin kuin tukitoimenpiteitä on toteutettu jo vuoden 2020 aikana. 

Suomen Yrittäjät kiittää lausuntopyynnöstä ja esittää lausuntonaan seuraavaa.

2 Lausunto

Suomen Yrittäjät kannattaa hallituksen esityksessä ehdotettua säännöstä Ahvenanmaan mediamaksun vähennyskelpoisuudesta tuloverotuksessa. Ahvenanmaalla ja muussa valtakunnassa toimivien yhteisöjen välisen verokohtelun yhdenvertaisuuden toteutumisen vuoksi on perusteltua, että yleisradiovero ja mediamaksu määrätään ja käsitellään verotuksessa samoin perustein.

Suomen Yrittäjät kannattaa myös vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain 1 a luvun sekä luonnonsuojelulain ehdotetun 1 a luvun mukaisten tukien verovapautta saajalleen silloin, kun tuki myönnetään muuna kuin rahana hallituksen esityksessä kuvatulla tavalla. Tukien tarkoituksena ei ole tuottaa tuloa tai mitään muutakaan etua tai hyötyä itse tuensaajalle. Tuilla ei siten ole negatiivista vaikutusta esimerkiksi yritysten väliseen kilpailuneutraliteettiin, vaan ne kohdistuvat nimenomaan luonnonsuojelullisiin toimenpiteisiin.SUOMEN YRITTÄJÄT

 

Tuula Gregory

veroasiantuntija