Etusivu > Statement

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Lausunto

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle elinkeinotulon, maatilatalouden tulon ja metsätalouden pääomatulon kertapoisto- ja menojäännösrajojen korotuksia koskevaksi lainsäädännöksi

Valtiovarainvaliokunnan verojaosto

1 Taustaa

Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tuloverolakia, elinkeinotulon verottamisesta annettua lakia sekä maatilatalouden tuloverolakia siten, että kertapoisto- ja menojäännösrajoja korotetaan.

Esityksessä ehdotetaan, että elinkeinotulon verottamisesta annetun lain mukaisen irtaimen käyttöomaisuuden pienhankinnaksi luettavan hankinnan yläraja nostettaisiin 1 200 euroon ja pienhankintojen verovuosikohtaisen vähennyksen yhteismäärän raja nostettaisiin 3 600 euroon. Elinkeinotulon verottamisesta annettuun lakiin sekä maatilatalouden tuloverolakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi säännös enintään 1 200 euron menojäännöksen kertapoistosta. Lisäksi ehdotetaan tuloverolaissa tarkoitetun metsätalouden pienen hankinnan tai menojäännöksen kertapoiston rajan nostamista 600 euroon. 

Esitys liittyy valtion vuoden 2021 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. 

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2021. 

Suomen Yrittäjät kiittää lausuntopyynnöstä ja esittää lausuntonaan seuraavaa.

2 Lausunto

Suomen Yrittäjät kannattaa kertapoisto- ja menojäännösrajojen korotuksia hallituksen esityksessä kuvatulla tavalla. Ehdotetut muutokset antavat verovelvollisille lisää joustovaraa poistojen suhteen ja mahdollistavat pienten menojäännösten nopeamman poiston. Uudistus voi myös vähentää verovelvollisten hallinnollista taakkaa, mikä olisi verovelvollisten kannalta positiivinen muutos.

 

 

SUOMEN YRITTÄJÄT

 

Tuula Gregory

veroasiantuntija