Etusivu > Statement

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Lausunto

Lausunto komission ehdotuksesta arvonlisäverodirektiivin muuttamiseen liittyen

Valtiovarainministeriö

 

1 Taustaa

Komissio on antanut 18.12.2020 ehdotuksen, joka koskee arvonlisäverodirektiivin muuttamista siltä osin kuin on kyse täytäntöönpanovallan siirtämisestä komissiolle mainitun direktiivin tietyissä säännöksissä käytettävien ilmaisujen merkityksen määrittelemiseksi. Täytäntöönpanovaltaa käyttämään ehdotetaan perustettavaksi komitea.

Komiteamenettelyjä sovellettaisiin vain alv-direktiivin säännösten täytäntöönpanoa koskevien sellaisten määrältään rajallisten sääntöjen yhteydessä, joiden osalta tarvitaan yhteistä tulkintaa. Alv-direktiivin muuttaminen edellyttää edelleen neuvoston yksimielistä hyväksyntää. Neuvosto säilyttää täytäntöönpanovallan myös siltä osin kuin se ei kuulu komission tarkasti määriteltyyn toimivaltaan ja erityisesti sellaisten sisällöllisten kysymysten osalta, jotka ovat erityisen arkaluonteisia jäsenvaltioille.

Ehdotettua muutosta perustellaan mm. sillä, että on sekä veroviranomaisten että yritysten edun mukaista helpottaa alv-direktiivin säännösten yhteisten tulkintojen hyväksymistä, koska tällä alalla esiintyvät erot johtavat todennäköisesti kaksinkertaiseen verotukseen, kilpailun vääristymiseen ja yrityksille aiheutuviin lisäkustannuksiin.

Suomen Yrittäjät kiittää lausuntopyynnöstä ja esittää lausuntonaan seuraavaa.

2 Lausunto

Komission ehdotuksen mukaan sitä avustamaan perustetaan komitea, joka koostuu jäsenvaltioiden verohallintojen alv-asiantuntijoista ja jolla on tämän vuoksi hyvät edellytykset käsitellä ongelmia johdonmukaisesti ja nopeasti.

Mahdollisimman neutraalin ja tasapuolisen lopputuloksen saavuttamiseksi olisi toivottavaa, että verohallintojen lisäksi myös verovelvollisilla olisi edustajia suunnitellussa komiteassa. Mikäli komitean jäsenet edustavat vain verohallintoja, vaarana on, että tehdyt päätökset eivät ota verovelvollisten näkökulmaa riittävästi huomioon.  

                                          

 

SUOMEN YRITTÄJÄT

 

Mika Kuismanen                                                            Tuula Gregory

pääekonomisti                                                                veroasiantuntija