Etusivu > Statement

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Lausunto

Lausunto EU:n tieliikenteen liikkuvuuspaketin kansallisen täytäntöönpanon ja tilaajavastuiden toteuttamista koskevasta arviomuistiosta

Liikenne- ja viestintäministeriö

 

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt lausuntoa EU:n tieliikenteen liikkuvuuspaketin kansallisen täytäntöönpanon ja tilaajavastuiden toteuttamista koskevasta arviomuistiosta. Suomen Yrittäjät on edustettuna liikkuvuuspaketin kansallisen täytäntöönpanon alatyöryhmässä, jossa käsitellään lähetettyjen maantieliikenteen työntekijöiden sääntelyä koskevia kysymyksiä.

Lähetettyjen maantieliikenteen työntekijöiden sääntely

Lähetettyjen maantieliikenteen työntekijöiden sääntely perustuu EU:n direktiiveihin lähetetyistä työntekijöistä sekä maantieliikenteen erityissäädöksiin. Arviomuistiossa on kuvattu EU-oikeuden sääntelyä varsin laajasti.

Lähetettyjen maantieliikenteen työntekijöiden erityissääntelyn (lex specialis) tärkeää on, että se olisi mahdollisimman yhdenmukaista lähetettyjen työntekijöiden yleisen sääntelyn kanssa. Myös EU-tason yhtenäinen tulkinta avoimista kysymyksistä on tärkeä selvittää.

Lainsäädännön systematiikan kannalta on järkevää, jos lähetettyjen maantieliikenteen työntekijöiden erityissääntely sijoitetaan liikennepalvelulakiin. Lähetettyjen työntekijöiden lakiin (447/2016) on kuitenkin syytä tehdä tarvittavat viittaussäännökset, samoin kuin työsuojelun valvontalakiin valvontasäännösten osalta.

Kuljetuksen tilaajavastuiden laajentaminen

Kuljetuksen tilaajavastuiden laajentaminen tapahtuisi arviomuistion mukaan liikennepalvelulakiin tehtävillä muutoksilla siten, että ylikuormilla ajaminen ja ajo- ja lepoaikarikkomusten tulisi kuljetuksen tilaajan vastuun piiriin. Muutokset perustuvat hallitusohjelman kirjauksiin.

Nykyinen tavarakuljetuksen tilaajan selvitysvelvollisuus on liikennepalvelulain mukaan rakenteeltaan samankaltainen yleisen tilaajavastuusääntelyn (laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä, 1233/2006) kanssa, sillä kyse on ennakollisesta selvitysvelvollisuudesta. Lisäksi kuljetuspalvelu voi kuulua liikennepalvelulain lisäksi myös yleisen tilaajavastuulain soveltamisalaan. Lisäksi liikennepalvelulain mukainen seuraamus kuljetuspalvelun tilaajavastuun laiminlyönnistä poikkeaa yleisen tilaajavastuulain hallinnolliseen laiminlyöntimaksuun perusteusvasta seuraamusjärjestelmästä.

Arviomuistiossa ehdotetut muutokset merkitsisivät kuljetuspalvelun tilaajan vastuun materiaalista ja ajallista laajentamista. Arviomuistiossa esitettyjen tilaajan vastuun toteutustapojen perusteella vaikuttaa siltä, että tilaajan vastuu toteutuisi käytännössä kuljetuksen suorittajaan kohdistetun jälkivalvonnan perusteella. Avoimeksi jää kuitenkin se, miten tilaajalla on käytännössä mahdollisuus vaikuttaa kuljetuksen suorittajan toimintaan, esimerkiksi ylikuormatilanteessa.

Muistiossa olisi tarpeen kuvata liikennepalvelulain tilaajavastuusäännösten ja yleisen tilaajavastuulain välinen suhde ja se, miten muutokset vaikuttavat tilaajavastuusääntelyn rakenteeseen. Samoin tilaajavastuun seuraamusjärjestelmän kuvaaminen ja muutosten vaikutus siihen olisi tarpeen kuvata. Vastuun laajentaminen tilaajan ennakollisesta selvitysvelvollisuudesta myös kuljetuspalvelun suorittamista koskeviin seikkoihin on periaatteellisesti merkittävä muutos tilaajavastuun toteuttamiseen, minkä vuoksi järjestelmää on syytä tarkastella laajemmin.

Tilaajavastuun laajentamisen tarkoituksena on harmaan talouden torjunta. Suomen Yrittäjät suhtautuu tähän tavoitteeseen myönteisesti, mutta suhtautuu tilaajan vastuun laajentamiseen varauksellisesti. Tilaajan vastuun pistemäinen laajentaminen voi olla perusteltua, mutta sääntely täsmällisyyteen ja tarkkarajaisuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Tilaajan vastuun arvioiminen voi käytännössä olla varsin vaikeaa ja tulkinnanvaraista, joten sääntelyn selkeys on erittäin tärkeää.

Tilaajan vastuun laajentaminen arviomuistiossa esitetyllä tavalla jättääkin avoimeksi vielä monia kysymyksiä tilaajavastuun käytännön toteuttamisesta sekä siitä, miten tilaajan menettelyä arvioidaan seuraamusten kannalta. Tilaajaa ei tule saattaa vastuuseen sellaisista kuljetuksen suorittajan laiminlyönneistä, joihin hän ei ole voinut vaikuttaa. Sääntelyssä on siten kiinnitettävä huomiota myös tilaajan tietoisuuteen ja tosiasiallisiin vaikutusmahdollisuuksiin.

 

 

Suomen Yrittäjät

 

Janne Makkula                                                         Albert Mäkelä

työmarkkinajohtaja                                                 asiantuntija