Etusivu > Statement

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Lausunto

Suomen Yrittäjien lausuntoluonnos hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi valtion palveluiden saatavuuden ja toimintojen sijoittamisen perusteista

Valtiovarainministeriö

1 § Lain tarkoitus ja soveltamisala

2 § Tavoitteet

Suomen Yrittäjät pitää tärkeänä, että lain tavoitteeksi on asetettu alueiden elinvoiman vahvistaminen. Yrittäjät esittää, että esityksen tavoitteisiin kirjattaisiin luonnosversiota yksiselitteisemmin ja selkeämmin, että lainsäädännön tavoitteena on myös yritysten toimintaedellytysten kehittäminen ja turvaaminen sekä yritysten muuttuviin palvelutarpeisiin vastaaminen.

Ehdotamme uudeksi tavoitteeksi monipaikkaisen työskentelyn edistämistä, kun se samalla tukee palveluiden saatavuutta koko maassa. Esitykseen on kirjoitettava monipaikkaisuudesta tavoitteellisemmin kuin mitä nyt luonnosversiossa on esitetty.  Esitykseen on kirjoitettava monipaikkaisuudesta tavoitteellisemmin kuin mitä nyt luonnosversiossa on esitetty.

Suomen Yrittäjät kannattaa sitä, että valtion palveluiden järjestämisen lähtökohtana ovat ensisijaisesti kattavat sähköiset asiointipalvelut, mutta niitä tukee henkilökohtainen neuvonta ja käyntiasioinnin mahdollistavat palvelut koko maassa. 

Läheskään aina yrittäjällä ei ole valmiutta tai mahdollisuutta sähköiseen ja digitaaliseen asiointiin. Joskus käyntiasiointi on tarkoituksenmukaisin tai ainut vaihtoehto. Näille yrittäjille on oltava sekä tarjolla riittävää tukea ja apua että mahdollisuuksia käyntiasiointiin, henkilökohtaiseen neuvontaan ja ohjaukseen.

3 § Valtakunnallinen suunnitelma

Suomen Yrittäjät lähtökohtaisesti kannattaa valtakunnallista suunnitelmaa valtion palveluiden saatavuuden ja toimintojen sijoittamisesta. Valtakunnallisen suunnitelman on oltava joustava. Sen on vastattava sujuvasti esimerkiksi yritysten toimintaympäristön muutoksiin. Siksi on hyvä, että esitykseen on kirjattu, että valtioneuvosto voi tarkistaa suunnitelmaa tarvittaessa. 

Valtakunnallisen suunnitelman on taattava yrittäjien hallinnollisten palveluiden saatavuuden koko maassa jokaisella paikkakunnalla.

Yrittäjät esittää, että valtakunnallisen suunnitelman on edistettävä tavoitteellisesti valtion henkilöstön monipaikkaista työskentelyä ja tämän yhteiskunnallisen muutoksen tuomia mahdollisuuksia yrittäjyyden ja työllisyyden parhaaksi.  

Yli 70 prosenttia työelämässä olevista haluaisi tehdä jatkossakin etätöitä. Eniten etätöitä haluavat tehdä ne, joilla on siitä kokemuksia. Tämä kertoo, että kokemukset monipaikkatyöstä ovat valtaosin myönteisiä (Lähde: Kantar TNS, Työelämägallup 1/2021.)

4 § Toimielin

Suomen Yrittäjät pitää tarpeellisena, että valtiovarainministeriö asettaa valtioneuvoston toimikaudeksi toimielimen valtakunnallisen suunnitelman yhteensovittamiseksi ja suunnittelemiseksi.  

Esitysluonnoksen perusteella toimielimen painoarvo, tehtävät ja rooli jäävät epätarkoiksi. Täten viimeistään valtioneuvoston asetuksella on säädettävä toimielimelle selkeämpää ja merkityksellisempää tehtävää poikkihallinnollisena elimenä. Toimielimelle olisi tarkasteltava roolia poikkihallinnollisesta koordinaatiosta ja sen seuraamisesta, mikä koskee niin toimintojen sijoittumista, alueellistamisesta kuin monipaikkaisuutta. 

Esityksen mukaan toimielin koostuu julkisen sektorin toimijoista. Esityksessä säädetään, että toimielin kuulee työssään maakuntien liittoja ja kuntaa suurempia itsehallintoalueita ja muita julkisen sektorin organisaatioita. 

Koska esityksessä on säädetty, keitä tahoja toimielin on velvoitettu kuulemaan, Suomen Yrittäjät esittää, että kuultavien listalle lisätään ”yrittäjiä ja elinkeinoelämää edustavat tahot”. Lisäys on perusteltu, koska esityksen tavoitteisiin on myös kirjattu, että lain tavoitteena on alueiden elinvoiman vahvistaminen. Suomen Yrittäjät pitää tärkeänä, että valtion palveluiden saatavuudesta ja toimintojen sijoittamisesta kuullaan elinkeino- ja yrityselämän tarpeita.

5 § Toimivalta

On perusteltua, että toimivalta valtion toimintojen sijoittamisesta kuuluu asianomaiselle ministeriölle, ellei muuta ole säädetty.

6 § Lain voimaantulo

Lausunnon pääasiallinen sisältö ja mahdolliset muut kommentit.

Suomen Yrittäjät korostaa, että alueiden menestystä ja kestävää kasvua ohjaavat yritykset. Täten valtion toimintojen sijoittumisessa on huomioitava yrityksien ja elinkeinoelämän tarpeiden ennakoiminen ja kuuleminen. Lainsäädäntöuudistus palvelee monin osin ja aiheellisesti tätä ylle kirjoitettua tarkoitusta, mutta ennen muuta se on huomioitava sijoittumissuunnitelmassa.

Suomen Yrittäjät pitää onnistuneena esityksen kirjausta, jossa todetaan, että valtion palveluiden sijoittumista tarkastellaan ennen kaikkea kansalaisten, yritysten ja muiden yhteisöjen palvelutarpeeseen vastaamisen sekä valtion toiminnan ja tehtävien tuloksellisen järjestämisen kautta ja myös alueiden elinvoimaisuuden. 

Monipaikkaisuudesta edistettävä tavoitteellisemmin 

Yrittäjät esittää, että esitykseen on kirjoitettava monipaikkaisuudesta vielä vahvemmin ja tavoitteellisemmin. 

Suomen Yrittäjät arvioi, että monipaikkatyö lisää selvästi työtyytyväisyyttä ja tuottavuutta. Se myös kohtelee eri tavalla yrityksiä ja alueita. Muutos koskee kuitenkin lähes kaikkia. Tulevaisuuden työelämän suosikki on hybridityö: työtä tehdään vaihdellen työpaikalla, kotona tai vapaa-ajan asunnossa. Tämä on hyvä malli myös monelle työnantajalle.

Monipaikkatyön saldo koetaan kiistatta positiiviseksi: työn itsenäisyys on kasvanut, työtyytyväisyys on lisääntynyt, oman työn hallinta on kasvanut, tuottavuus on parantunut ja kiire on vähentynyt. Nämä ovat isoja yhteiskunnallisia asioita, jotka lisäävät työhyvinvointia. Työmatka-aikaa säästyy keskimäärin noin 50 minuuttia vuorokaudessa, mikä tarkoittaa kansantalouden tasolla noin 2,75 miljoonaa vuorokautta. Yrittäjien teettämän tutkimusten mukaan viidennes tekisi monipaikkatyötä vapaa-ajan asunnossa. Tämä on iso mahdollisuus niille paikkakunnille, joilla on paljon vapaa-ajan asuntoja. (Lähde: Kantar TNS Työelämägallup, tammikuu 2021.)

Yrittäjät esittää, että valtion tulisi tarkastella entistä luovemmin ja rohkeammin, miten sen henkilöstön monipaikkaisuutta voisi hyödyntää valtion palveluiden saatavuudessa.

Tulevaisuudessa palveluiden sujuva saatavuus ja käyntiasioita eivät välttämättä aina tarkoita virastoja rakennuksina tai sivutoimipisteinä. Monipaikkaisesti työskentelevä valtion henkilöstö voi mennä palvelemaan asiakastaan entistä joustavammin sinne, missä asiakas (kuten yrittäjä) työskentelee. Myös valtion työntekijöiden yhteiskäyttötilojen perustamista on edistettävä maakunnissa.

Kohti yhden luukun mallia ja kevyempää hallintoa

Yrittäjät ja yritykset ovat valtion virastojen merkittävä asiakasryhmä, jolla on paljon viranomaisasiointia edellyttäviä velvoitteita. Yrittäjät ja yritykset eivät ole vain julkisen sektorin passiivisia kohteita, vaan myös sen aktiivisia kumppaneita.

Yrittäjien kannalta ei ole monesti oleellista, onko kyse kenen viraston tai viranomaisen vastuusta tai palvelusta. Asiakkaalle hallinnon raja-aitojen täytyy olla mahdollisimman huomaamattomia.

Suomen Yrittäjän kannattaa yhden luukun mallia. Siinä yrittäjä asioisi eri viranomaisten kanssa yhdeltä asiointipisteeltä eli ”luukulta”, josta voi hoitaa kaikki tiettyyn hankkeeseen tarvittavat luvat kerralla.

Viranomaisasioinnin digitalisoituessa edistämme kysy vain kerran -periaatteetta. Siinä kertaalleen yritykseltä ja yrittäjältä kysytyt tiedot liikkuvat yrityksen tai yrittäjän niin halutessa viranomaiselta toiselle saumattomasti ja turvallisesti.

Oikein tehtynä julkisten palvelujen digitalisointi järkevöittää viranomaisprosesseja, säästää vaivaa ja aikaa sekä nostaa palvelutasoa. Alueen julkista sektoria on aktiivisesti rakennettava alustaksi asiakaslähtöisille palveluekosysteemeille, jotka sisältävät niin julkisia kuin yksityisiä palveluntarjoajia.

Yrittäjille aiheutuvat ylimääräiset kustannukset on kohtuullistettava, mikäli ne johtuvat esimerkiksi viranomaispalveluiden tekemästä virheestä, puutteellisesta tiedosta tai viiveellisestä palvelusta.

 

Suomen Yrittäjät

 

Janika Tikkala

elinkeinopolitiikan asiantuntija