Etusivu > Statement

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Lausunto

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi väestötietojärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Valtiovarainministeriö

 

Valtiovarainministeriö on pyytänyt Suomen Yrittäjien lausuntoa luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi väestötietojärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta.

Asetusehdotuksessa esitetään muutettavaksi henkilötunnuksen määräytymistä koskevaa väestötietojärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n 2 momenttia. Momenttiin ehdotetaan lisättäväksi säännökset henkilötunnukseen sisältyvistä uusista välimerkeistä, joilla ilmaistaisiin henkilön syntymävuosisata. Uusien välimerkkien käyttöön ottamisella pystyttäisiin varmistamaan henkilötunnusten riittävyys lähitulevaisuudessa.

Suomen Yrittäjien lausunto

1. Pykäläluonnosta ja asetuksen suunniteltua voimaantuloajankohtaa koskevat huomiot:

Perustelumuistion mukaan henkilötunnusta käsitteleville toimijoille jäisi noin vuoden mittainen aika valmistautua muutettavan tunnusrakenteen käyttöönottoon järjestelmissään ja prosesseissaan asetuksen voimaantulon jälkeen. On tärkeää huolehtia, että siirtymäaika jättää riittävän valmistautumisajan kaikille organisaatioille, joihin muutos vaikuttaa.

Alustavien tietojen perusteella vaikuttaa siltä, että esitetty aikataulu voi olla liian tiukka, eivätkä kaikki organisaatiot pystyisi tekemään tarvittavia muutoksia esitetyssä siirtymäajassa. Katsomme, että aikataulua olisi tämän vuoksi harkittava uudelleen. Henkilötunnuksen kokonaisuudistuksen aikataulu ei saa olla niin joustamaton, että uudistuksen myöhempien vaiheiden aikataulu pakottavasti määrittää jo ensimmäisen vaiheen muutoksien voimaantuloa. Ei ole tarkoituksenmukaista, että jo uudistuksen ensimmäisessä vaiheessa vaarannetaan niiden toimien toteutumista, jotka toimivat pohjana myöhemmin toteutettavien uudistusten läpiviemisessä. Aikataulu ei saa missään tapauksessa olla niin tiukka, että sen asettamisella aiheutetaan riskejä toiminnan jatkuvuudelle. On varattava riittävä aika tietojärjestelmämuutosten toteuttamiseen sekä niiden käyttöönoton testaukseen.

2. Asetuksen vaikutukset

2.1. a. Arvioikaa asetusmuutoksesta aiheutuvat kokonaiskustannukset organisaatiossanne: (euromääräinen arvio kokonaiskustannuksista yhtenä lukuna):

Ei lausuttavaa

2.2. b.  Mikä osuus edellä mainitusta kokonaiskustannuksesta aiheutuu ostopalveluista (euromääräinen arvio ostopalvelujen osuudesta yhtenä lukuna):

Ei lausuttavaa

2.3. c.   Edellä kohtiin a ja b annettujen kustannusarvioiden perustelut ja mahdolliset lisätiedot:

Ei lausuttavaa

2.4. d.   Muut asetuksen vaikutuksia koskevat huomiot:

3. Muut huomiot asetusluonnokseen tai perustelumuistioon:

Valtiovarainministeriön asettama HETU-järjestelmän uudistamista pohtinut työryhmä esitti loppuraportissaan, että vuodesta 2027 alkaen Suomessa otettaisiin käyttöön uudenmuotoinen henkilötunnus, josta ei enää kävisi ilmi henkilön ikä, syntymäaika, sukupuoli tai muuta henkilöön liittyvää tietoa ja lisäksi henkilötunnus voitaisiin myöntää aiempaa laajemmalle joukolle. Suomen Yrittäjät lausui työryhmän loppuraportista ja katsoi, että työryhmän esittämä uusi HETU-järjestelmä edellyttää jatkokehittämistä. Lisäksi Suomen Yrittäjät katsoi, että uudenmuotoisen henkilötunnuksen käyttöönottoa tulisi siirtää usealla vuodella alustavasti suunnitellusta. On kiitettävää, että lausuntopalauteen perusteella HETU-järjestelmän kokonaisuudistusta ei ole viety eteenpäin sellaisenaan vaan sitä on päätetty jatkokehittää ja välitöntä ratkaisua edellyttävä haaste henkilötunnusten loppumisesta on päätetty käsitellä erikseen.

Katsomme, että ongelmat henkilötunnusten riittävyydessä olisivat pyrittävä ratkaisemaan ensisijaisesti käytännemuutoksin ja viranomaisohjeistuksin, jotka eivät aiheuta kustannuksia henkilötunnusta käsittelevissä organisaatioissa. Henkilötunnusten riittävyyttä koskevat ongelmat johtuvat osittain siitä, että henkilötunnuksia osoitetaan paljon vuoden ensimmäiselle päivälle. Helpommin toteutettavia keinoja on myös tuotu esiin työryhmän loppuraportissa ja ne olisivat raportin mukaan otettavissa käyttöön heti.

Henkilötunnuksen riittävyyttä koskeva ongelma on esitetty ratkaistavaksi siten, että nykyisten henkilötunnuksen välimerkkien lisäksi otettaisiin käyttöön uusia syntymävuosisadan osoittavia välimerkkejä ja muutoksen jälkeen välimerkki olisi yksilöivänä tietona merkitsevä. Uudenlainen henkilötunnus koskettaisi alkuvaiheessa vain pientä joukkoa, joka laajenisi myöhemmässä vaiheessa henkilötunnuksen saavien piirin laajennuksen johdosta. Ehdotetulla muutoksella ei muutettaisi henkilötunnuksen perusrakennetta. Välimerkkien lisääminen voidaan todennäköisesti toteuttaa kohtuullisempien järjestelmämuutoksien avulla, kun sitä verrataan henkilötunnuksen perusrakennetta koskeviin muutoksiin. Tämän vuoksi esitettyä ratkaisua voidaan pitää asianmukaisena toimintalinjana, sikäli kuin muut jo käytettävissä olevat keinot eivät ole riittäviä ongelman ratkaisemiseksi.

Kaikki henkilötunnukseen tehtävät muutokset kuitenkin aiheuttavat kustannuksia organisaatioille, joiden on toiminnassaan kyettävä käsittelemään muutetun rakenteen mukaisia henkilötunnuksia. Henkilötunnukseen perustuvat järjestelmät ja prosessit ovat muutoksen johdosta rakennettava osin uudelleen. Pidämme tärkeänä, että henkilötunnusta koskevat uudistukset pyritään toteuttamaan kaikissa vaiheissa mahdollisimman kustannustehokkaasti.

Vaiheittain tehtävät muutokset henkilötunnukseen johtavat todennäköisesti päällekkäisiin kertaantuviin kustannuksiin. Mitä useammassa vaiheessa muutoksia tehdään, sitä kalliimmaksi kokonaiskustannukset todennäköisesti muodostuvat. On tärkeää, että kaikki vaiheittain edistettävät muutokset tehdään suunnitelmallisesti siten, ettei järjestelmiin liittyvistä muutostarpeista aiheutuvia kustannuksia koidu organisaatiolle useampaan kertaan.  Välivaiheiden osittaismuutoksista aiheutuvien kustannuksien lisäksi HETU-järjestelmän uudistamisesta aiheutuvien kokonaiskustannuksien määrä tulee pyrkiä huomioimaan etukäteen.

On kiitettävää, että henkilötunnusten riittävyyden varmistamiseksi esitettyjen muutosten osalta on tehty yritysvaikutustenarviointia sekä selvityksiä yksityiselle sektorille aiheutuvista kustannuksista. Perustelumuistiosta ei käy ilmi, kuinka suurelle joukolle muutoksen mukainen henkilötunnus tulisi alkuvaiheessa tarpeelliseksi. Tämän vuoksi muutoksen aikataulukysymyksiä ja tarpeellisuutta on vaikea arvioida tyhjentävästi tai suhteuttaa organisaatiolle aiheutuviin kustannuksiin. Katsomme, että näitä kysymyksiä olisi tarkemmin avattava ennen muutoksen edistämistä.

 

Suomen Yrittäjät

 

Janne Makkula                                           Karoliina Katila

työmarkkinajohtaja                                   asiantuntija