Etusivu > Statement

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Lausunto

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain (508/2020) muuttamisesta (neljäs kierros)

Työ- ja elinkeinoministeriö

 

Lakia yritysten määräaikaisesta kustannustuesta ehdotetaan muutettavaksi siten, että kustannustukea voitaisiin myöntää yrityksille ajanjaksolta 1.3.2021-1.5.2021 sekä yrityksille, joiden alkuperäisen tukiohjelman mukainen 1,8 miljoonan euron tukikiintiö on täynnä. Lisäksi ehdotetaan lisättäväksi sulkemiskorvaus suurille ja keskisuurille yrityksille.

Ehdotukset perustuisivat osittain voimassa olevaan Euroopan komission päätökseen SA.56995 ja osittain Euroopan komission neuvottelumenettelyssä olevaan tilapäisten valtiontukipuitteiden 3.12 jakson mukaiseen tukiohjelmaan. Molempien päätösten mukaisilla tukiohjelmilla voidaan korvata kustannustukilain mukaan korvattavista kustannuksista pienillä yrityksillä 90 prosenttia.

Keskeiset huomiot

Suomen Yrittäjät katsoo, että kustannustuen neljäs kierros on tarpeellinen pandemian edelleen jatkuessa. Vaikka luonnoksessa kustannustuen neljänneksi hakukierrokseksi ehdotetaan eräitä parannuksia verrattuna edellisiin hakukierroksiin, ehdotettavat muutokset eivät auta etenkään pienten yritysten selviämistä riittävästi.

Suomen Yrittäjät ei pidä tarkoituksenmukaisena ylläpitää toimialarajausta siltä osin, kun kustannustukea jaetaan SEUT-sopimuksen 107 artiklan 2 kohdan b alakohdan perusteella.

SEUT-sopimuksen 107 artiklan 2 kohdan b alakohtaan perustuvalla tuella voidaan korvata vahingot, jotka ovat aiheutuneet suoraan koronaepidemiasta. Toimialasta riippumatta kaikilla tukikelpoisilla yrityksillä tulee olla yhtenäinen oikeus saada korvausta vahinkoihin, jotka ovat aiheutuneet suoraan koronaepidemiasta. Lisäksi erityisesti yksinyrittäjillä yritystoiminta voi olla monipuolista, perustua useammalle eri tulolähteelle, jolloin yksi toimiala ei kuvaa yrityksen toimintaa.

Mielestämme SEUT-sopimuksen 107 artiklan 2 kohdan b alakohtaan perustuvassa tuessa ehdotettu vaatimus 30 prosentin liikevaihdon laskusta on kohtuuttoman suuri. Ottaen huomioon pandemian pitkän keston ja sen vaikutukset pk-yrityksiin, pidämme perusteltuna sitä, että tuen saamiseksi edellytettävän liikevaihdon laskun määrä olisi 25 prosenttia.

Pandemia on vaikuttanut kaikenlaisiin yrityksiin, mutta pienten yritysten ja yksinyrittäjien tilanne on haastavin. Näiden yritysten kannalta on välttämätöntä, että 2 000 euron kustannuksia edellyttävä raja alennetaan 1 000 euroon. Yksinyrittäjät ovat sopeuttaneet toimintaansa kriisiin ja leikanneet kustannuksia minimiin. Toiminnan sopeuttaminen on ollut kriisistä johtuva, pakollinen toimenpide, jolla turvataan yrityksen jatkuminen kriisin yli. Kustannusten sopeuttaminen ei voi johtaa siihen, että yritys jää sen vuoksi tuen ulkopuolelle. Rajan laskeminen 2000 eurosta 1000 euroon on perusteltua, jotta sopeuttamistoimet eivät käänny yrittäjää vastaan.

Suomen Yrittäjät katsoo, että pienten yritysten osalta olisi perusteltua nostaa kustannustuen määrä 85 prosenttiin tukikauden korvattavista kuluista (tukikauden muut kulut + tukikauden palkkakulut).

Tämä on mahdollista riippumatta siitä, kumpaan Euroopan komission päätökseen (SA.56995 tai SA.XXX) tukiohjelma (kustannustuki) perustuu.

Yksinyrittäjistä valtaosa on jäänyt kustannustuen aiempien kierrosten ulkopuolelle. Kulujen minimirajan laskeminen ja omavastuuosuuden pienentäminen ovat keskeisimpiä keinoja, joilla tuki kohdistuisi paremmin myös yksinyrittäjiin. Nämä toimenpiteet ovat tärkeitä, jotta kustannustuki oikeasti huomioi myös suurimman yrittäjäryhmän, yksinyrittäjät.

Korvattavien kustannusten joukkoon pitäisi lukea kaikki yrityksen kohtaamat joustamattomat kulut, joita valtiontukisäännöt eivät estä korvattavan. Erityistä huomiota on kiinnitettävä siihen, että osakeyhtiöyrittäjä ei ole voinut saada tukea YEL-maksun hoitamiseen, vaikka yrittäjä ei ole kyennyt maksamaan itselleen palkkaa. Näin hän ei siis ole saanut kustannustukea palkan sivukuluihin.

Esitämme huolemme siitä, että luonnos on ehdotettavista muutoksista huolimatta edelleen puutteellinen uusien yritysten kohdalta. On kohtuutonta, että osa uusista nopeasti kasvavista ja työllistävistä yrityksistä jää kustannustuen ulkopuolelle vain toimialaluokkansa vuoksi.

Lisäksi huomautamme, että kustannustuen edellytyksenä olevien, arvonlisäveromenettelyyn perustuvien, erilaisten tuki- ja vertailukausien kohtelevan yrityksiä syrjivästi ilman, että siihen on mitään pandemiaan tai siitä johtuvien vahinkojen korvaamiseen liittyviä perusteita. Tämän vuoksi esitämme, että laissa tulee olla muille, kuin Verohallinnolle kuukausittain arvonlisäverot ilmoittaville yrityksille mahdollisuus näin halutessaan ilmoittaa tuki- ja vertailukauden liikevaihdot seuraavasti:

yrityksen keskimääräinen kuukausikohtainen liikevaihto 1. päivän maaliskuuta 2021 ja 31. päivän toukokuuta 2021 välisenä aikana, nämä päivät mukaan lukien, yrityksen oman ilmoituksen mukaan;

yrityksen keskimääräinen kuukausikohtainen liikevaihto 1. maaliskuuta 2019 ja 31. toukokuuta 2019 välisenä aikana, nämä päivät mukaan lukien, yrityksen oman ilmoituksen mukaan.

 

Suomen Yrittäjät

 

Mika Kuismanen               Petri Malinen

pääekonomisti                  ekonomisti