Etusivu > Statement

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Lausunto

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuslain muuttamisesta

Opetus- ja kulttuuriministeriö

 

Suomen Yrittäjät kiittää Opetus- ja kulttuuriministeriötä mahdollisuudesta lausua näkemyksemme luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuslain muuttamisesta. Hallituksen esitys liittyy hallitusohjelman kirjaukseen, että varhaiskasvatukseen kehitetään kolmiportaisen tuen malli. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi varhaiskasvatuslakia siten, että siinä säädettäisiin varhaiskasvatuksessa olevan lapsen oikeudesta tarvitsemaansa tukeen sekä varhaiskasvatuksessa annettavan tuen rakenteesta.

Lakiin esitetään lisättäväksi uusi 3 a luku, jossa säädettäisiin lapselle annettavasta tuesta. Luvussa säädettäisiin lapsen oikeudesta varhaiskasvatuksessa annettavaan tukeen, annettavasta tuesta ja tuen toteutuksesta sekä tuen tarpeen arvioinnista, hallintopäätöksen antamisesta sekä muutoksenhausta. Ehdotusten myötä syntyisi nykyistä vahvempi tuen jatkumo esi- ja perusopetuksen tukeen. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.8.2022

Suomen Yrittäjien lausunto

Suomen Yrittäjät pitää tärkeänä lapsen oikeutta varhaiskasvatuksessa annettavaan tukeen. On hyvä, että lapsi saa riittävän varhain oikeanlaista tukea, josta on hyötyä myös lapsen siirtyessä esi- ja perusopetukseen. Edellytämme kuitenkin, että muutoksen mahdollisesti aiheuttama lisäresursointitarve kompensoidaan myös yksityisille palveluntuottajille, eikä niiden toimintaedellytyksiä muutoksen myötä heikennetä.

 

Suomen Yrittäjät

 

Mika Kuismanen                                 Marja Vartiainen

pääekonomisti                                    koulutusasioiden asiantuntija