Etusivu > Statement

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Lausunto

Luonnos valtioneuvoston asetukseksi poikkeuksista todistuksen esittämisvelvollisuuteen ja covid-19-testiin osallistumiseen

Eduskunnan käsittelyssä on tartuntatautilain muutos (HE 105/2021 vp) eli säännökset maahantulosta koronaolosuhteissa. Sosiaali- ja terveysvaliokunta on esityksestä antamassa mietinnössään (StVM 18/2021 vp) katsonut, että lakiin tulee säätää muutokset, joissa velvollisuudesta esittää todistus tai osallistua testiin vapautetaan henkilöt, jotka saapuvat Suomeen sellaisesta maasta tai sellaiselta alueelta, joissa covid-19-taudin ilmaantuvuus tai muuntuneen viruksen yleisyys ei aiheuta erityistä epidemian leviämisen riskiä. Sosiaali- ja terveysvaliokunta on ehdottanut säädettäväksi asetuksenantovaltuudet, joiden nojalla valtioneuvosto antaisi tarkemmat säännökset kyseisistä maista ja alueista. Valtioneuvoston asetuksen sisältö tulisi perustua eri maiden epidemiatilanteen riskiarvioon.

Sosiaali- ja terveysministeriö on laatinut luonnoksen valtioneuvoston asetukseksi poikkeuksista todistuksen esittämisvelvollisuuteen ja covid-19-testiin osallistumiseen. Suomen Yrittäjät kiittää mahdollisuudesta lausua asiassa.

Suomen Yrittäjien lausunto

Suomen Yrittäjät pitää tärkeänä, että maahantuloa koskevaa sääntelyä muutetaan riskiperusteiseksi. Katsomme, että matkustus tulee olla vapaata maltillisen epidemiatilanteen maista. Ei ole tarkoituksenmukaista, että maahantuloa koskevia velvoitteita sovelletaan kategorisesti kaikkiin maahantulijoihin, mukaan lukien niihin, joiden lähtömaan epidemiatilanne on rauhallinen. Sääntelyn keventäminen riskittömistä maista matkustavien kohdalla on tarpeen, jotta sääntely täyttää välttämättömyyden ja oikeasuhtaisuuden vaatimukset myös perusoikeuksien, erityisesti elinkeinovapauden näkökulmasta. Tarkoituksenmukaisella tavalla toteutettu sääntelyn keventäminen maltillisten epidemiamaiden osalta lieventäisi myös maahantuloon liittyvän testauksen aiheuttamaa kuormitusta.

Valtioneuvoston asetuksella luotavat poikkeukset todistus- ja testausvaatimuksiin ovat tärkeitä sääntelyn riskiperusteisuuden saavuttamiseksi. Riskiperusteisuutta ei kuitenkaan tosiasiassa saavuteta, jos asetuksen kriteerit laaditaan suhteettoman tiukoiksi. Olennaista on, että lähtömaan ja alueen tautitilanteen lisäksi valtioneuvoston asetuksessa ja erityisesti sitä päivitettäessä otetaan huomioon kansallisen sekä muiden maiden rokotekattavuuden nousu ja sen myötä kasvavan suojan vaikutukset maahantuloa koskevien toimenpiteiden välttämättömyyteen. Lisäksi riskiarviointia pitäisi pyrkiä tekemään maakohtaista tarkastelua yksityiskohtaisemmin eli alueiden tarkastelun perusteella.

Asetusluonnoksen mukaan henkilöt, jotka saapuvat Suomeen sellaisesta maasta, jossa covid-19-tapausten ilmaantuvuus on alle 10/100 000/14vrk, positiivisten covid-19-testitulosten osuus on alle 1 prosenttia ja muuntuneen viruksen yleisyys ei aiheuta erityistä riskiä covid-19-epidemian leviämisestä, vapautettaisiin todistus- ja testausvaatimuksista. Pidämme asetusluonnoksen ilmaantuvuuskriteeriä suhteettoman tiukkana. Vapautus maahantuloa koskevista testaus- ja todistusvaatimuksista edellyttäisi perusteettoman matalaa ilmaantuvuustasoa. Ilmaantuvuuskriteeri ei myöskään ole suhteessa Suomen nykyisen rauhallisen epidemiatilanteen ilmaantuvuuslukuun, vaan on huomattavasti tätä tiukempi. Ilmaantuvuuskriteerin asettaman esitetylle tasolle tarkoittaisi, että maahantuloa rajoitettaisiin myös niistä maista, joissa tilanne on parempi kuin Suomessa.

Maahantulon terveysturvallisuuden varmistaminen ei näkemämme edellytä näin tiukkoja ilmaantuvuuskriteerejä. EU-neuvoston suositus koordinoidusta lähestymistavasta vapaan liikkuvuuden rajoittamiseen covid-19-pandemian johdosta vihreiksi maiksi luokitellaan sellaiset maat, joissa ilmaantuvuus on alle 50/100 000/14vrk positiivisten testitulosten ollessa alle 4 % tai 75/100 000/14vrk positiivisten testitulosten ollessa alle 1 %. Suosituksen mukaan jäsenmaiden ei tulisi rajoittaa vihreiltä alueilta matkustavien henkilöiden vapaata liikkuvuutta. Asetusluonnoksen ilmaantuvuuskriteeri on vastoin yhteistä EU-linjaa. Katsomme, että asetusluonnos tulee muuttaa EU-neuvoston suosituksen mukaiseksi.

 

Suomen Yrittäjät

 

Janne Makkula                                                              Karoliina Katila

johtaja                                                                             asiantuntija