Etusivu > Statement

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Lausunto

Lausunto hallituksen esityksestä laiksi yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt lausuntoa koskien ehdotusta laiksi yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain 4 §:n 1 momentin muuttamisesta.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yksityisyyden suojasta työelämässä annettua lakia siten, että työntekijän suostumusta hänen henkilötietojensa keräämiselle muualta kuin häneltä itseltään ei tarvita silloin, kun työnantaja kerää työntekijän henkilötietoja työsuhteen aikana työnantajalle laissa säädettyjen oikeuksien tai velvollisuuksien toteuttamista varten taikka kun henkilötietojen käsittelystä laissa erikseen säädetään.

Suomen Yrittäjät kiittää mahdollisuudesta lausua asiasta.

Ottaen huomioon hallituksen esityksen valmistelun lähtökohdat ja se, että ehdotuksen valmistelun yhteydessä on tarkasteltu käytännössä vain lain 4 §:n 1 momentin muuttamista sekä erityisesti esityksen tavoite, esitettävä muutos on perusteltu. Kuten esityksessä on todettu, ei ole perusteltua, että suostumusta koskevalla edellytyksellä estettäisiin muutoin lainsäädännön mukainen työnantajan toiminta ja tietojen kerääminen työnantajalle laissa säädettyjen oikeuksien tai velvollisuuksien toteuttamista varten.

Nyt esitettävät muutokset käytännössä vahvistavat jo pitkään voimassa olleita, tietosuojavaltuutetun tulkintakäytännönkin mukaisia käytäntöjä, joiden mukaan työnantajalla on oikeus kerätä työnjohto- ja valvontaoikeuden piiriin kuuluvia henkilötietoja. Kuten esityksessä on todettu, sallittuna on pidetty esimerkiksi asiakaspalautteen keräämistä, tietojen keräämistä kehityskeskusteluita varten kollegoilta tai yhteisillä työmailla toisen yhtiön ylläpitämästä kulunvalvontajärjestelmästä työaikojen seuraamista varten. Korostamme, että tällaisten käytäntöjen tulee olla mahdollisia myös jatkossa. Sinänsä on perusteltua ja niin työnantajan kuin työntekijän oikeusturvan kannalta tarkoituksenmukaista, että jos asiasta katsotaan tarkoituksenmukaiseksi säätää lain tasolla, se tehdään aiempaa tarkemmin ja selkeämmin.

Esitykseen liittyen katsomme kuitenkin, että jatkossa tulisi kokonaisuutena tarkastella sitä – ottaen huomioon erityisesti tietosuoja-asetuksen sääntely ja lainsäädännön yhteensopivuus sen kanssa – että työntekijän henkilötietojen keräämiseen liittyvä suostumusta koskeva edellytys poistettaisiin laista kokonaan, kuten esityksessäkin on vaihtoehtoisena ratkaisuna esitetty. On huomattava, että EU:n tietosuoja-asetukseen ei sisälly nyt kyseessä olevan kaltaista sääntelyä ja tämän vuoksi olisi perusteltua, että Suomessa sovellettaisiin tietosuoja-asetuksen mukaista sääntelyä samalla tavoin kuin muualla Euroopassa. 

 

Suomen Yrittäjät

 

Atte Rytkönen
asiantuntija