Etusivu > Statement

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Lausunto

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi matkapalveluyhdistelmien tarjoajan valvonta- ja maksukyvyttömyysmaksusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 102/2021)

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi väliaikaisesti matkapalveluyhdistelmien tarjoajan valvonta- ja maksukyvyttömyyssuojamaksusta annettua lakia. Esityksessä ehdotetaan, ettei Kilpailu- ja kuluttajavirasto määräisi eikä perisi maksuvelvollisilta valvonta- ja maksukyvyttömyyssuojamaksua vuodelta 2020.

Esityksen tavoitteena on helpottaa niiden matkanjärjestäjien tilannetta, joiden liiketoiminta on kärsinyt covid-19-pandemian vuoksi annetuista matkustusrajoituksista. Maksun perimättä jättäminen koskee matkanjärjestäjiä, jotka ovat velvollisia asettamaan Kilpailu- ja kuluttajavirastolle vakuuden matkustajien suorittamien etukäteismaksujen ja paluukuljetuskustannusten suojaksi sekä maksamaan valvonta- ja maksukyvyttömyysmaksun.

Suomen Yrittäjien lausunto

Koronaviruspandemia ja sitä seuranneet matkustusrajoitukset ja -suositukset ovat johtaneet matkailualan ennennäkemättömään taloudelliseen kriisiin. Koronaviruspandemia pysäytti matkailualan käytännössä kokonaan, eikä toimiala ole päässyt elpymään odotetulla tavalla. Liikevaihdon pudotukset ovat olleet rajuja ja matkanjärjestäjien vaikea tilanne on jatkunut pandemiatilanteen pitkittyessä. Koronaviruspandemiaan liittyvät tiukat rajoitustoimet ja viranomaissuositukset vaikuttavat edelleen matkanjärjestäjien toimintamahdollisuuksiin.

Suomen Yrittäjät kannattaa esitystä ja katsoo perustelluksi, että lakia matkapalveluyhdistelmien tarjoajan valvonta- ja maksukyvyttömyyssuojamaksusta muutetaan väliaikaisesti niin, ettei Kilpailu- ja kuluttajavirasto peri valvonta- ja maksukyvyttömyyssuojamaksua vuodelta 2020. 

Maksujen perimättä jättäminen on perusteltua erityisesti koska matkanjärjestäjien koronaviruspandemiasta seuranneet liikevaihdon laskut eivät vielä vaikuttaisi maksujen suuruuteen. Maksujen periminen matkanjärjestäjiltä olisi kohtuutonta toimialan vaikeassa tilanteessa, jossa rajoitukset ja suositukset edelleen vaikeuttavat matkanjärjestäjien toimintaa. Valtiontaloudellisia vaikutuksia, jotka kohdistuisivat valtion saamiin verotulojen pienentymään, voidaan pitää kohtuullisena maksujen perimättä jättämisestä matkanjärjestäjille seuraavaan helpotukseen nähden.

Suomen Yrittäjät katsoo, että matkanjärjestäjien tukeminen on tärkeätä, jotta turvataan matkailualan työpaikat ja matkailualan yritysten toiminnan jatkuvuus kriisin yli. Katsomme, että kaikki toimenpiteet, joilla voidaan parantaa matkailualan yrittäjien asemaa, on otettava käyttöön. Lisäksi matkailun toimialalle on annettava mahdollisuudet toiminnan elpymiseen vapauttamalla matkailua koskevaa tiukkaa sääntelyä. Katsomme, että matkanjärjestäjien ahdingon jatkuessa olisi syytä harkita, tulisiko myös syksyllä perittäväksi tulevat vuoden 2021 valvonta- ja maksukyvyttömyyssuojamaksut jättää määräämättä ja perimättä. 

 

Suomen Yrittäjät

 

Karoliina Katila
asiantuntija