Etusivu > Statement

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Lausunto

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sisämarkkinoita vääristävistä ulkomaisista tuista (U 31/2021 vp)

Komissio ehdottaa kolmea uutta välinettä, joilla puututaan EU:n ulkopuolisten maiden yritystukien mahdollisiin vääristäviin vaikutuksiin sisämarkkinoilla. Ongelmana nykyisin on se, että EU:n ulkopuolisista maista annetaan EU:n alueella toimiville yrityksille tukea, joka voi vääristää kilpailua EU:n sisämarkkinoilla ja johon komissio ei voi nykyisin puuttua.

Keskeiset huomiot

Mielestämme on tärkeää, että lainsäädännöllä edistetään kaikille yrityksille tasapuolisia toimintaedellytyksiä EU:ssa. Samaan aikaan tule kuitenkin säilyttää sisämarkkinoiden avoimuus. Haluamme korostaa siitä, että uusien toimien tosiasiallisena tavoitteena ei tule luoda kauppapoliittista välinettä, jonka avulla pyritään aiheettomasti suojelemaan sisämarkkinoita kansainväliseltä kilpailulta. Tulee varmistaa, ettei ehdotetut toimet anna perusteita väittää niitä protektionistiseksi ja kansainvälisten velvoitteiden vastaiseksi eikä siten luo pohjaa vastatoimien kierteelle EU:n ulkopuolella.

Katsomme, että toimiessaan hyvin, esitettävien toimien vaikutusten voidaan pääsääntöisesti katsoa olevan pk-yrityksiin pidemmällä aikavälillä positiivisia. Mikäli ehdotetut toimet kuitenkin antavat perusteita väittää niitä protektionistiseksi, on sillä laajoja negatiivisia vaikutuksia myös pk-kenttään. 

Uusien toimien luoman epävarmuuden vuoksi on todennäköistä, että EU:n asema potentiaalisena investointialueena heikkenee ainakin väliaikaisesti. Epävarmuudesta koituvia negatiivisia vaikutuksia investointeihin tulisi pyrkiä vähentämään erityisesti, kun otetaan huomioon, että välineillä voitaisiin puuttua myös ennen sääntelyn voimaantuloa annettuihin ulkomaisiin tukiin. Investointien turvaaminen edellyttää Euroopalta vakaata ja ennalta-arvattavaa sääntely-ympäristöä. Osaltaan komission laaja toimivalta antaa delegoituja säännöksiä ja myös muuttaa ilmoitusvelvollisuuden kynnysarvoja voi johtaa oikeusvarmuuden sekä ennakoitavuuden vaarantumiseen.

Lisäksi on aivan selvää, että ehdotetut toimet lisäävät yritysten hallinnollista taakkaa. Ehdotus tuo taas yhden lisäraportointivelvollisuuden. Olisikin perusteltua pohtia voisiko esimerkiksi sulautuma-asetuksen ja ulkomaisten sijoitusten seuranta-asetuksen ja näiden ehdotettavien uusien välineiden raportointia yhdenmukaistaa.

 

Suomen Yrittäjät

 

Petri Malinen
ekonomisti