Etusivu > Statement

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Lausunto

YK; Kansainvälinen oikeudellisesti sitova asiakirja ihmisoikeuksista monikansallisten yhtiöiden ja muiden yritysten toiminnassa(kolmas sopimusluonnos)

Ulkoministeriö on pyytänyt lausuntoa koskien kolmatta sopimusluonnosta YK:n kansainvälisestä oikeudellisesti sitovasta asiakirjasta koskien ihmisoikeuksia monikansallisten yhtiöiden ja muiden yritysten toiminnassa.

Yritykset keskittyvät yhä enenevässä määrin sellaiseen yritystoimintaan, jota tehdään taloudellisesti, ympäristöllisesti ja sosiaalisesti vastuullisesti, ihmisoikeudet huomioiden. Kestävän kehityksen toimintaperiaatteet tunnistetaankin kriittisenä kilpailukykyä määrittävä tekijänä liiketoiminnassa. Myös markkinat itsessään jo ohjaavat kestävyysnäkökohtien huomioon ottamiseen yritystoiminnassa. Niin yritys- kuin kuluttaja-asiakkaidenkin vaatimukset edistävät kestävien liiketoimintatapojen käyttöönottoa ja asettavat vaatimuksia yritysten toiminnan kehittämiselle. Kestävän kehityksen mukaisten tavoitteiden vaikutusten vahvistamiseksi on tärkeää, että vastuullisuus sisällytetään yritysten liiketoimintaprosesseihin ja kestävyysnäkökohtia huomioidaan läpi yrityskentän. Kaikessa kestävyystavoitteita edistävässä sääntelyssä olisi kuitenkin huolellisesti arvioitava sääntelyn vaikutukset sääntelyn kohteena oleviin yrityksiin sekä myös yleisiin yhtiöoikeudellisiin periaatteisiin.

Sääntelyä ja yleisiä, kansainvälisiä toimintaperiaatteita kehitettäessä on tärkeää, että huomioidaan Pk-yritysten toimintaedellytysten turvaaminen ja kohtuuttoman hallinnollisen taakan välttäminen. Tämä on tärkeää myös kaikessa yritysvastuuta koskevassa sääntelyssä. Lisäksii on vältettävä tilannetta, jossa erilaisten yritysvastuuta koskevien velvoitteiden piiriin kuuluisi yrityksiä, joiden toimintaan ei liity sellaista riskejä, jonka vuoksi yritysvastuuta koskevien prosessien toteuttaminen olisi ylipäätään perusteltua. On myös aina harkittava, voidaanko pk-yrityksiin soveltaa kevyempiä vaatimuksia tai nämä rajata kokonaan rajata velvoitteiden ulkopuolelle. Lisäksi korostamme, että yrityksille tulee asettaa vain sellaisia velvollisuuksia, joihin niillä itsellään on todellisuudessa vaikutusmahdollisuuksia. Tältä osin on myös huomioitava eri kokoisten yritysten erilaiset resurssit ja tämä tulisi huomioida erityisesti tarkasteltaessa sopimuksen 6 artiklassa esiin nostettuja velvoitteita.

Katsomme, että YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevat periaatteet toimivat käytännöllisenä ja hyvänä lähtökohtana kaikenkokoisten yritysten toiminnassa ihmisoikeuksien kunnioittamiseksi. Samaan aikaan on keskeistä, että kaikki valtiot yhdenmukaisesti kunnioittavat YK:n ihmisoikeuksia. On myös huomattava, että yritykset monissa valtioissa odottavat toimia päättäjiltään. Ihmisoikeuksien edistämiseksi tarvitaan laajaa ja rakentavaa yhteistyötä valtioiden, monikansallisten yhtiöiden, eri kokoisten yritysten ja muiden toimijoiden kesken.

Lopuksi toteamme, että yrityksillä on keskeinen rooli kestävän kehityksen ja ihmisoikeuksien edistämisessä. Yritykset luovat työtä ja tätä kautta verotuloja, joilla voidaan turvata hyvinvointiyhteiskunnan erilaiset palvelut. Tältä osin korostamme, että yritys voi olla pärjätä ja tuottaa verotuloja vain tekemällä kannattavaa liiketoimintaa. Nyky-yhteiskunnassa vastuullisuus on myös kannattavan liiketoiminnan edellytys. On tärkeää, että myös julkinen valta tukee vastuullisen liiketoiminnan kehittämistä ja että sääntely niin kansallisesti kuin kansainvälisesti mahdollistaa yritysten toiminnan kehittämisen vastuullisella ja ihmisoikeudet huomioivalla tavalla.

 

Suomen Yrittäjät

 

Atte Rytkönen-Sandberg
asiantuntija