Etusivu > Statement

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Lausunto

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (tuoteturvallisuusasetus) (U 45/2021)

Komissio antoi 30.6.2021 ehdotuksen yleisestä tuoteturvallisuudesta. Ehdotuksella uudistettaisiin yleinen tuoteturvallisuusdirektiivi, joka on horisontaalinen kuluttajille tarkoitettujen tuotteiden turvallisuutta koskeva säädös, jota sovelletaan niihin tuotteisiin, joille ei ole asetettu muualla EU-lainsäädännössä tarkempia turvallisuusvaatimuksia. 

Ehdotuksen keskeisenä tavoitteena on päivittää kaksikymmentä vuotta vanha sääntely digitaaliseen toimintaympäristöön sopivaksi. Tavoitteena on lisäksi kehittää tuoteturvallisuussääntöjen toimeenpanoa ja valvontaa, tehostaa standardisointiprosessia sekä kehittää vaarallisten tuotteiden palautusmenettelyprosessia. Yksi ehdotuksen tavoitteista on myös yhdenmukaistaa yleistä tuoteturvallisuussääntelyä markkinavalvonta-asetuksen sääntelyn kanssa, jotta markkinavalvontaa koskevat säännöt olisivat mahdollisimman yhdenmukaiset tuotesektorista riippumatta.

Suomen Yrittäjät pitää tärkeänä ehdotuksen tavoitetta varmistaa korkea ja yhdenmukainen kuluttajansuojan taso jakelukanavasta riippumatta. Myös valvonnan tehostamista sekä yleisen tuoteturvallisuussääntelyn yhdenmukaistamista eri tuotesektorien kesken voidaan pitää kannatettavina tavoitteina. 

Yleisen tuoteturvallisuussääntelyn ajantasaistamisella merkitystä, kun otetaan huomioon markkinoiden kehitys, erityisesti verkkomyynnin kasvu. Tämän kehityksen vuoksi on käynyt selväksi, että tuoteturvallisuuden oikeudellinen kehys on saatettava ajan tasalle. Yleisen tuoteturvallisuussääntelyn päivittäminen on tärkeää kuluttajaturvallisuuden ylläpitämiseksi, mutta myös välttämätöntä yritysten tasapuolisten kilpailuedellytysten takaamiseksi.

On tärkeää, että kun uusilla velvoitteilla varmistetaan korkea turvallisuustaso kuluttajille, keskitytään samalla vaikutuksiin, jotka kohdistuvat taloudellisiin toimijoihin. Taloudellisten toimijoiden ja verkkomarkkinapaikkojen uudet velvollisuudet tulee olla tasapainossa niistä kuluttajaturvallisuuteen koituvien hyötyjen kanssa. Toimijoille ei tule aiheuttaa tarpeetonta hallinnollista taakkaa tai kustannuksia. 

Talouden toimijoille asetettavat uudet velvoitteet on kohdistettava asianmukaisesti ja niiden olisi vastattava markkinoiden uuteen kehitykseen, joka on jättänyt sääntelyn osittain tehottomaksi. On varmistettava, että eri toimijoille eli valmistajille, maahantuojille, jakelijoille sekä verkkomarkkinapaikoille asetettavat velvoitteet eivät ole liian raskaita pk-yritysten toteutettaviksi.

EU:n kuluttajien ulottuville tulevien tuotteiden turvallisuuden varmistaminen edellyttää turvallisuuden varmistamista kaikissa tilanteissa siten, että perinteisten kauppojen lisäksi huomioidaan myös verkon markkinapaikkojen kautta kuluttajalle myytävät tavarat, olivatpa ne sitten peräisin EU:sta tai sen ulkopuolelta. Yhdymme valtioneuvoston kantaan ja pidämme tärkeänä, että valvontaviranomaisilla tulee olla yhtäläiset mahdollisuudet valvoa tuoteturvallisuutta jakelukanavasta riippumatta.

On tärkeää, etteivät EU:n ulkopuoliset verkkokaupat saa tuoteturvallisuuslainsäädännön vaatimuksiin nähden epäreilua kilpailuetua. Tuotetuvallisuusvelvoitteiden tulee tasapuolisemman kilpailun vuoksi ja kuluttajaturvallisuuden vahvistamiseksi koskettaa myös EU:n ulkopuolelta tehtävää kuluttajakauppaa. Myös valvonnan tehostamisella on tärkeä rooli tässä yhteydessä.

Pidämme kannatettavana pyrkimystä tuoteturvallisuuslainsäädännön johdonmukaiseen soveltamiseen sisämarkkinoilla. Tämä poistaa yritysten taakkaa, yksinkertaistaa sääntely-ympäristöä ja auttaa yrityksiä, erityisesti pk-yrityksiä, tuomaan tuotteita sisämarkkinoille. Tämän vuoksi yhdymme valtioneuvoston kantaan ja katsomme, että markkinavalvontasäännöstön yhdenmukaistaminen harmonisoitujen ja ei harmonisoitujen tuotesektorien kanssa on kannatettavaa. 

On tärkeää varmistaa valmistelussa olevasta EU-sääntelyistä seuraa päällekkäisiä velvoitteita ja sovittaa näitä tarpeen mukaan yhteen. Lisäksi on varmistettava, että uusien teknologioiden huomioiminen sääntelyssä toteutetaan tavalla, joka ei estä uusien innovaatioiden kehittämistä tai syntymistä. 

 

Suomen Yrittäjät

 

Karoliina Katila
asiantuntija