Etusivu > Statement

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Lausunto

Ehdotus julkisen hallinnon API-periaatteiksi

Suomen Yrittäjät katsoo, että ehdotus julkisen hallinnon API-periaatteiksi on tavoitteiltaan kannatettava. Ehdotuksen käsittämät strategisen, taktisen ja operatiivisen tason periaatteet vaikuttavat yleispiirteissään tavoitteisiin vastaavilta, joskin jätämme niiden yksityiskohtaisen arvioinnin API-periaatteiden ensisijaisille kohderyhmille.

Yleisenä huomiona toteamme, että julkisen tiedon on oltava lähtökohtaisesti aina niin avointa kuin mahdollista ja vain niin suljettua kuin on välttämätöntä. Tämän periaatteen on iskostuttava normaaliksi osaksi julkisten organisaatioiden toimintaa. Nyt ehdotetut periaatteet, niiden toimeenpanoa palvelevat tukimateriaalit ja muut mahdolliset tukevat toimet toivottavasti edistävät tätä toimintakulttuurin muutosta.  

Julkisen tiedon nykyistä laajempi hyödynnettävyys niin julkisen sektorin sisällä kuin yksityisellä sektorilla edellyttää laadukkaita koneluettavia ohjelmointirajapintoja (application programming interface, API), joiden avulla eri organisaatioiden ohjelmistot, sovellukset tai järjestelmät voivat vaihtaa keskenään tietoa tai toimintoja. Rajapinnat ovat perusedellytys sille, että julkishallinnon kustannustehokkuus kasvaa ja julkishallinnon asiakkaiden, niin kansalaisten kuin yritysten, asioinnin tarve vähenee ja laatu paranee. Rajapinnat mahdollistavat myös datatalouden kehittymistä eli sitä, että yritykset voivat tuottaa julkiseen tietoon perustuvia palveluita niin kuluttajille kuin muille yrityksille ja julkisorganisaatioille.

Pidämme hyvänä, että API-periaatteet korostavat asiakaslähtöisyyden ja yhteistyön merkitystä rajapintojen kehittämisessä läpi niiden elinkaaren. Huomioimalla eri yhteistyömuotojen kautta rajapintojen käyttäjien, mukaan lukien pk-yritysten, tarpeet voidaan osaltaan varmistua siitä, että rajapinnat vastaavat tarkoitustaan ja että niiden käyttöaste on korkea, oli kyseessä sitten julkisen organisaation sisäinen API, valikoiduille kumppaneille suunnattu API tai täysin julkinen API. 

Lopuksi toteamme, että API-periaatteiden toimeenpano ja niiden mukainen rajapintakehitys edellyttävät sitä, että julkishallinnon organisaatioille ja näiden keskeisille kumppaneille on tarjolla riittävästi ohjausta ja koulutusta sekä verkostoja kokemusten ja osaamisen vaihtoon. Esitämmekin, että osana valtiovarainministeriön Tiedon avaamisen ja hyödyntämisen hanketta valmisteltaisiin suunnitelma niin tiedon avaamisen ja hyödyntämisen strategisten tavoitteiden kuin API-periaatteiden jalkauttamiseksi julkishallintoon. Suunnitelmassa on tärkeätä huomioida myös yritysten rooli julkisen tiedon hyödyntäjinä ja sen avaamisen mahdollistajina.

 

Suomen Yrittäjät

 

Joonas Mikkilä
digi- ja koulutusasioiden päällikkö